Prezydium NRL wypowiedziało się w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zmianie rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Samorządowcy ostrzegają, że poluzowanie kryteriów przyznawania prawa wykonywania zawodów medycznych na terenie RP, są za zbyt daleko idące.

NRL podkreśla, że rozumie potrzebę wspierania środowisk medycznych, szczególnie na Białorusi w obliczu trwającego w tym kraju kryzysu społeczno-politycznego. Jednak kryteria przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zawsze muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Samorząd lekarski wychodzi z założenia, że regulacje w zakresie wymogów i procedur związanych z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty, bez względu na to, czy miałyby dotyczyć obywateli polskich czy obywateli innych państw, powinny dawać gwarancję, że osoba uzyskująca w Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawodów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponadto, jak czytamy w stanowisku, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza do projektu jedną uwagę natury szczegółowej, dotyczącą dodawanego pkt 23 w § 1 zmienianego rozporządzenia. Projektowany przepis mówi o osobach będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych w art. 7 lub 9 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 z późn. zm.), tymczasem należy zauważyć, że art. 9 ww. ustawy nie znajduje to zastosowania z uwagi na to, że przepis ten odnosi się do osób nieposiadających prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które jedynie mogą udzielać określonych czynności wchodzących w zakres wykonywania zawodu lekarza w drodze wyjątku od ogólnej zasady określającej wymóg posiadania prawa wykonywania zawodu.

Więcej: nil.org.pl