• Samorząd lekarski nadal jest lekceważony podczas procedowania projektu ustawy dotyczącej m.in. kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych.
  • NRL nie zostały przedstawione  liczne i istotne przepisy dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów, które zostały w ostatniej chwili dodane do projektu ustawy.
  • Prezes NRL domaga się wycofania z treści projektu ustawy przepisów dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych.

Prezes NRL  zaapelował do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o wycofanie z treści projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw przepisów dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych. Przepisy te zostały  wprowadzone ukradkiem z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa.

W  trakcie prac legislacyjnych, po przeprowadzonych konsultacjach publicznych, do projektu ustawy dodane zostały liczne i istotne przepisy dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisów tych nie przedstawiono do zaopiniowania samorządowi lekarskiemu, co stanowi m.in. naruszenie przepisów art. 5 pkt 5 i 16 ustawy z  grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Projekt ustawy z kontrowersyjnymi zmianami został skierowany do pierwszego czytania.

Zmiany do ustawy o kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów wprowadzane cichcem

Pomimo, że regulamin pracy Rady Ministrów nakazuje ponowne przedstawienie zmienionego projektu dokumentu do konsultacji - w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, do takiego zaopiniowania nie doszło.

Prezes NRL wskazał, że powyższe jaskrawe naruszenie zasad tworzenia aktów prawnych dostrzeżone zostało również przez Rządowe Centrum Legislacji, które w opinii z 24 czerwca 2021 r. alarmowało o tych istotnych uchybieniach.

Zdaniem prezesa NRL oburzające jest również to, że o dodaniu kontrowersyjnych, nowych przepisów do projektu ustawy i zastrzeżeniach RCL, samorząd lekarski i opinia publiczna dowiedziały się dopiero we wrześniu 2021 r., kiedy projekt ustawy został już przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu.

Tak rażące lekceważenie samorządu lekarskiego i jego kompetencji do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących zawodów lekarza i lekarza dentysty, w sytuacji w której trwa protest pracowników medycznych i prowadzone są rozmowy mające na celu rozwiązanie najbardziej palących problemów systemu ochrony zdrowia, jest nie do zaakceptowania - uważa prezes NRL.

NRL za wycofaniem projektu ustawy zmieniającej zasady kształcenia lekarzy

Prezes NRL oczekuje wycofania z treści projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw przepisów dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych wprowadzonych ukradkiem z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa.