• Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło zapowiedź Ministra Zdrowia, dotyczącą planu kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych.
  • Planowane zmiany kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów poza systemem uniwersyteckim to zagrożenie dla pacjentów i samych lekarzy.
  • Zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów nie może odbywać się w oderwaniu od zapewnienia odpowiedniej kadry szkolącej. 
  • Samorząd lekarski powinien być w pierwszej kolejności szczegółowo zapoznany z projektowanymi zmianami modelu kształcenia lekarzy oraz mieć wpływ na ich kształt.

Sama zapowiedź  zmiany sposobu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów  padła w czasie wystąpienia ministra zdrowia,  podczas Zgromadzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Sanoku a dotyczącymi możliwości kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych. Natychmiast zostało to skomentowane przez  Prezydium ORL w Warszawie, które zażądało jak najszybszego  wycofania się z zapowiadanych rozwiązań.

Projekt ustawy o kształceniu lekarzy i lekarzy dentystów niekonsultowany z samorządem lekarskim

- Niestety nie dysponując żadnym oficjalnym dokumentem, zawierającym choćby szkic ustawy, nie możemy się odnosić do konkretnych rozwiązań. Jest to zjawiskiem kuriozalnym, że minister zdrowia w wywiadzie prasowym informuje o tym, że projekt ustawy w tak fundamentalnej dla systemu ochrony zdrowia sprawie „już w zasadzie jest przygotowany”, podczas gdy nikt nie konsultował go z instytucją powołaną do przyznawana uprawnień zawodowych lekarzom czyli z samorządem lekarskim, podkreślono w stanowisku Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Podobna w tonie jest ocena  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, jako że  obniżenie standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów całkowicie kłóci się z zasadniczym celem procedowanego aktualnie projektu ustawy o jakości. Co najważniejsze takie przygotowanie zawodowe lekarzy będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństwa, jak i ewentualnych absolwentów takich uczelni. Prezydium NRL zwraca ponadto uwagę, iż zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów nie może odbywać się w oderwaniu od zapewnienia odpowiedniej kadry szkolącej. Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów powinno bezwzględnie zachować charakter uniwersytecki, czytamy w stanowisku  Prezydium NRL.

Felczeryzacja medycyny 

 Samorząd lekarski, który przyznaje prawo zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz sprawuje pieczę nad jego należytym i sumiennym wykonywaniem powinien być w pierwszej kolejności szczegółowo zapoznany z projektowanymi zmianami modelu kształcenia lekarzy oraz mieć wpływ na ich kształt.

Propozycja jest szczególnie groźna wobec narastających, także wśród pracowników medycznych, ruchów promujących medycynę alternatywną (negującą np. szczepienia, leczenie onkologiczne, czy konwencjonalne badania dodatkowe) – uważa Prezydium ORL w Warszawie,