PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL o punktach edukacyjnych i innych zmianach planowanych przez resort zdrowia

Autor: nieck • Źródło: en
16-10-2020, 12:37
NRL o punktach edukacyjnych i innych zmianach planowanych przez resort zdrowia (fot. Archiwum)
Samorząd lekarski ocenił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, który został przesłany przez Józefę Szczurek-Żelazko  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia 25 września 2020 r. (znak: KNLU.8124.4.2020.BB), miało do projektu kilka uwag. 

Przede wszystkim samorządowcy pozytywnie ocenili poszerzenie katalogu form aktywności zawodowej lekarzy umożliwiającej uzyskanie punktów edukacyjnych w ramach realizowania obowiązku doskonalenia zawodowego, w szczególności oczekiwane jest uwzględnienie możliwości uzyskania przez lekarza i lekarza dentystę punktów edukacyjnych za udział w różnych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych poza granicami kraju.

Samorządowcom podoba się także rezygnacja z obowiązku dokonywania przez okręgową radę lekarską wpisu potwierdzającego liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym i dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego w dokumencie Prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Są jednak i zmiany, które wywołują krytykę. Można bowiem odnieść wrażenie,  że intencją projektodawcy jest pozbawienie lekarzy możliwości uzyskania punktów edukacyjnych za realizowanie programu umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. W obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z  6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2017 poz. 1923) lekarz ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych za realizowanie nie tylko programu specjalizacji, ale również umiejętności zawodowych, o których mowa w art. 17 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, ze zm.), a także za kierowanie nabywaniem umiejętności przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W projekcie rozporządzenia w § 3 zawierającym katalog form w jakich lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego, tego rodzaju aktywności nie zostały uwzględnione. Natomiast w załączniku do projektowanego rozporządzenia określającym liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego, w pkt 18 tabeli, przewidziano możliwość uzyskania punktów edukacyjnych za kierowanie nabywaniem umiejętności przez lekarzy, a w pkt 1 tabeli, w kolumnie określającej sposób weryfikacji odbytej formy doskonalenia zawodowego, wyszczególnione zostało zaświadczenie wydane przez kierownika umiejętności. Trudno się zorientować, jakie w gruncie rzeczy rozwiązania są proponowane, ponieważ brak odpowiednich odniesień w uzasadnieniu projektu rozporządzenia do ewentualnych zmian w tym zakresie.

SŁOWA KLUCZOWE
NRL  

POLECAMY W SERWISACH