PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL o ministerialnym projekcie rozporządzenia ws rentgenodiagnostyki

Autor: nieck • Źródło: en
16-10-2020, 11:53
NRL o ministerialnym projekcie rozporządzenia ws rentgenodiagnostyki Nowe regulacje w rentgenodiagnostyce (fot. pixabay)
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem rozporządzenia, o którym poinformował Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka pismem z  23 września 2020 r., (znak: PR.LE.023.6.2020).

Przede wszystkim samorządowcy zwracają uwagę, że w przypadku wymogów dla jednostek ochrony zdrowia wykonujących procedury radiologiczne z zakresu stomatologii  konieczne jest uwzględnienie zasadniczej różnicy pomiędzy tym rodzajem świadczeń a pozostałymi. Jest nią brak obowiązku uzyskiwania zgody pod rządami ustawy Prawo atomowe w wersji sprzed nowelizacji, która weszła w życie 23 września 2019 r.

Według dość wiarygodnych danych stomatologicznych blisko 3300 jednostek ochrony zdrowia wykonuje procedury radiologiczne inne niż zdjęcia wewnątrzustne. Do 23 września 2019 r. ich wykonywanie regulowały procedury wzorcowe. Analizując sytuację placówek medycznych, które przed nowelizacją posiadały takie zgody a placówek stomatologicznych wykonujących procedury rtg pantomograficznego czy cefalometrii Prezydium NRL uważa, że istnieją zasadnicze podobieństwa pomiędzy sytuacją obu wspomnianych kategorii podmiotów.

Placówki stomatologiczne w wykonywaniu procedur radiologicznych nie działały w prawnej próżni. Obowiązywały je ustalenia Obwieszczenia MZ ws. wykazu procedur wzorcowych. Jeśli w swej działalności nie uchybiały im, działały zgodnie z prawem. Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że należałoby rozwiązanie zawarte w projekcie rozporządzenia zastąpić systemem przeszkoleń pracowników placówek stomatologicznych występujących o wydanie zgody. Przy projektowaniu systemu przeszkoleń (w przypadku stomatologii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby objęły one wykonujących procedury tomografii wiązki stożkowej), ważne jest umożliwienie uzyskania akredytacji przez wszystkie podmioty, które zapewnią opisane w projektowanym rozporządzeniu warunki przeprowadzenia takich przeszkoleń.

W przypadku procedur stomatologicznych innych niż tomografia wiązki stożkowej, fakt ich wykonywania zgodnie z procedurami wzorcowymi przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia powinien uzasadniać zastosowanie art. 10 ust. 2 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje dodanie odrębnego paragrafu do projektu rozporządzenia w brzmieniu: „Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1593) stosuje się odpowiednio także do podmiotów, które prowadziły przed wejściem w życie rozporządzenia działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące za pomocą rentgenowskich aparatów stomatologicznych i stosowały procedury wzorcowe podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia. Zdanie poprzedzające nie dotyczy procedury tomografii wiązki stożkowej.”

POLECAMY W SERWISACH