Z uwagi na fakt, że NFZ wyznaczył 15 grudnia 2020 r. jako końcową datę naboru wniosków o przedłużenie okresu rozliczeniowego do 30 czerwca 2021 r. - prezes NRL zaapelował do prezesa NFZ o pozytywne załatwienie wszystkich wniosków.

Chodzi o wnioski zarówno tych świadczeniodawców, którzy mają do rozliczenia jakąkolwiek fakturę „1/12”, jak i tych, którzy złożyli ten wniosek nie mając żadnej  faktury wystawionej w tej formule.

W związku ze zgłaszanymi nam przypadkami próśb pracowników oddziałów wojewódzkich NFZ o anulowanie takiego wniosku przez świadczeniodawców, którzy nie mieli rozliczonej żadnej faktury 1/12, proszę o uwzględnienie tego postulatu nawet jeśli placówka wycofała ten wniosek.

Andrzej Matyja przypomniał, że oddziały wojewódzkie NFZ wyznaczały różne terminy, tymczasem w tak ważnych sprawach powinna być zachowana jednolita praktyka.

Prezes NFZ wskazał, że rozporządzenie ministra zdrowia z  4 września 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1548), nie ogranicza świadczeniodawców co do terminu złożenia wniosku w tej sprawie. Nie ogranicza również w żaden sposób kręgu świadczeniodawców uprawnionych do jego złożenia. Z samej natury wniosku o przedłużenie okresu rozliczeniowego wynika tylko tyle, że powinien on być - co do zasady - złożony przed końcem tego okresu, aby wskutek przedłużenia okres rozliczeniowy zachował swą ciągłość. 

Praktyka NFZ ograniczania akceptacji wniosków w zależności od terminu (jeśli przypadał przed 31 grudnia 2020 r.) oraz uprzedniego wystawienia  faktur „1/12 - byłaby ograniczaniem prawa świadczeniodawców określonego w rozporządzeniu.

***

Naczelna Rada Lekarska zapewnia, że nie będzie ustawać w dążeniu, aby świadczeniodawcom, którzy z różnorakich względów, najczęściej bezpośrednio związanych z epidemią, nie mogli zrealizować kontraktu, zapewnić realną możliwość osiągnięcia zaplanowanych przychodów, gdyż najczęściej jest to warunkiem uregulowania niezbędnych zobowiązań. W momencie, gdy bądź to w drodze porozumienia z NFZ, bądź na drodze zmiany prawa uda się znaleźć stosowne i sprawiedliwe rozwiązanie, może nie być już możliwości uzupełnienia grona uprawnionych do skorzystania z tego rozwiązania świadczeniodawców.