PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Nowe zasady przedłużania specjalizacji w trybie pozarezydenckim

miro
24-07-2013, 00:01
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zasady przedłużania szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, obowiązujące lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed 1 lipca 2011 r.

Jedną z nowości jest fakt, że lekarzom zakwalifikowanym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po 1 lipca 2011 r. w uzasadnionych przypadkach, zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego w trybie pozarezydenckim, może wyrazić wojewoda.

Przedłużenie po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji

W przypadku przedłużenia za zgodą kierownika specjalizacji, okres trwania specjalizacji odbywanej w trybie pozarezydenckim, może być przedłużony nie więcej niż o połowę okresu trwania specjalizacji. Z jakich przyczyn?

I. o czas nieobecności w pracy:
1) w przypadkach określonych w art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
2) w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.);
3) z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji,
oraz
II. z powodu przerwy w odbywaniu specjalizacji:
1) nie dłuższej niż rok, w przypadku nieuznania lekarzowi stażu szkoleniowego za granicą;
2) wynikającej z jej realizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program tej specjalizacji;
3) wynikającej z procedur zmiany trybu i miejsca odbywania specjalizacji. Ponadto okres trwania specjalizacji odbywanej w trybie pozarezydenckim, może być dodatkowo przedłużony o okres udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Okres trwania specjalizacji odbywanej w trybie pozarezydenckim ulega przedłużeniu także o okres oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli jednostka szkoląca przestaje spełniać wymagania do jego prowadzenia.

Dodatkowe przedłużenia po uzyskaniu zgody ministra zdrowia

Zgodnie z § 17 ust. 14 ww. rozporządzenia, w uzasadnionych przypadkach minister zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji, lekarzowi, który wykorzystał prawo do przedłużenia okresu specjalizacji za zgodą kierownika specjalizacji.

Wnioski o dodatkowe przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego należy składać w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego.

Wniosek powinien zawierać:

oznaczenie wnioskodawcy, z podaniem adresu do korespondencji i numer telefonu, wyraźne żądanie oraz podpis wnioskodawcy,
informację, że przedłużenie ma być dokonane w trybie pozarezydenckim,
dokładną datę przewidywanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego,
uzasadnienie przyczyn niezrealizowania szkolenia w terminie oraz przedstawienie dokumentów na poparcie przytaczanych argumentów,
informację, czy szkolenie specjalizacyjne było już przedłużane na podstawie § 17 ust. 14 ww. rozporządzenia, a jeżeli tak to o jaki czas.

Do wniosku należy dołączyć:

zgodę kierownika specjalizacji i zgodę właściwego konsultanta wojewódzkiego na przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego do wnioskowanej daty,
kopię pięciu pierwszych stron uzupełnionej karty szkolenia specjalizacyjnego,
zaświadczenie właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, że zainteresowany przedłużeniem czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego nie został skreślony z rejestru lekarzy odbywających specjalizację w danej dziedzinie medycyny na terenie danego województwa.

Źródło: MZ

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   specjalizacje   rezydentury  

POLECAMY W SERWISACH