• Rząd opracował przepisy, które określają zasady ustalania i wypłacania odszkodowań w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych
 • Częścią zmian są stawki świadczeń kompensacyjnych przysługujących poszkodowanym pacjentom
 • Pieniądze pochodziłyby ze specjalnego funduszu kompensacyjnego
 • Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego nie będzie mogła być wyższa niż 200 tys. zł

Wśród 69 zdarzeń, podlegających odszkodowaniom, wymieniono m.in:. uszkodzenie nerwu trójdzielnego (10 tys. zł), utratę mowy (75 tys. zł), utratę zębów stałych (za każdy ząb - 2 tys. zł, maksymalnie 12 tys. zł), utratę zębów mlecznych (za każdy ząb - 1 tys. zł, maksymalnie 6 tys. zł), utratę szczęki lub żuchwy (40 tys. zł).

Nowe zasady ustalania i wypłacania odszkodowań

Rząd przygotowuje przepisy, które określiłyby zasady ustalania i wypłacania odszkodowań w miejsce procedur obowiązujących przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pieniądze pochodziłyby z funduszu kompensacyjnego dla poszkodowanych pacjentów. Częścią wdrażanych zmian jest projekt rozporządzenia ministra zdrowia, określający szczegółowy zakres i warunki ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zdarzenia medycznego.

Dokument ten odnosi się do ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta zobowiązuje ministra zdrowia do określenia szczegółowego zakresu i warunków ustalania wysokości świadczenia z tytułu

 • zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • śmierci pacjenta.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie ustalana przez Rzecznika Praw Pacjenta.

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Rzecznik ma uwzględniać:

 • charakter następstw zdrowotnych zdarzenia medycznego,
 • uciążliwości leczenia,
 • pogorszenia jakości życia.

Naliczane kwoty będą podlegały sumowaniu, przy założeniu, że łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego, odpowiadającego następstwom zdrowotnym zdarzenia medycznego, nie może być wyższa niż 100 tys. zł, natomiast ze względu na uciążliwości leczenia i pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 50 tys. zł.

Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego nie będzie mogła być wyższa niż 200 tys. zł.

Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Stawki świadczeń kompensacyjnych

Wysokość świadczenia kompensacyjnego (w zł) w przypadku zdarzeń:

 • Całkowita utrata kończyny górnej powyżej stawu łokciowego - 55 000
 • Całkowita utrata kończyny górnej poniżej stawu łokciowego - 45 000
 • Całkowita utrata ręki - 35 000
 • Całkowita utrata palców ręki III, IV, V (za każdy palec) 4 000, łącznie nie więcej niż - 8 000
 • Całkowita utrata kciuka lub palca ręki II - 6 000
 • Całkowita utrata kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego - 50 000
 • Całkowita utrata kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego - 40 000
 • Całkowita utrata stopy - 25 000
 • Całkowita utrata obu stóp - 60 000
 • Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V (za każdy palec) - 2 000,
  łącznie nie więcej niż - 6 000
 • Całkowita utrata palucha - 5 000
 • Całkowita utrata wzroku w jednym oku - 40 000
 • Całkowita utrata wzroku w obu oczach - 85 000
 • Całkowita utrata słuchu w jednym uchu - 30 000
 • Całkowita utrata słuchu w obu uszach - 65 000
 • Całkowita utrata nosa - 20 000
 • Amputacja skrzydełka nosa - 8 000
 • Utrata zębów stałych (za każdy ząb) - 2 000,
  maksymalnie 12 000
 • Utrata zębów mlecznych (za każdy ząb) 1 000, maksymalnie - 6 000
 • Utrata szczęki lub żuchwy - 40 000
 • Całkowita utrata śledziony - 20 000
 • Całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej zdrowej) - 20 000
 • Całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki - 60 000
 • Utrata macicy - 40 000
 • Całkowita utrata jajnika lub jądra - 15 000
 • Całkowita utrata obu jajników lub obu jąder - 40 000
 • Całkowita utrata mowy - 75 000
 • Utrata brodawki u kobiet - 12 000
 • Utrata sutka - 8 000
 • Całkowite porażenie co najmniej dwóch kończyn - 90 000
 • Całkowite porażenie jednej kończyny - 40 000
 • Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette'a - 90 000
 • Stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości - 100 000
 • Wstrząśnienie mózgu - 1 000
 • Stłuczenie mózgu - 10 000
 • Rany skóry twarzy wymagające zaopatrzenia chirurgicznego - 2 000
 • Rany skóry poza twarzą wymagające zaopatrzenia chirurgicznego - 1 500
 • Rany wewnątrz jamy ustnej wymagające zaopatrzenia chirurgicznego - 1500
 • Zaburzenia mowy - 10 000
 • Koncentryczne zwężenie pola widzenia - 20 000
 • Zaburzenia w drożności przewodów łzowych - 2 000
 • Uszkodzenie płuc i opłucnej - 7 000
 • Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu - 20 000
 • Wodniak jądra - 7 000
 • Obniżenie ostrości widzenia (o każde 0,5 dioptrii) 1 500, maksymalnie - 21000
 • Urazy mięśni niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku - 3 000
 • Zerwanie ścięgien niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku - 3 000
 • Zawał serca - 20 000
 • Porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (Lovett 0-1) - 90 000
 • Niedowład połowiczy lub parapareza znacznie utrudniająca sprawność kończyn (Lovett 2) - 75 000
 • Niedowład połowiczy lub parapareza średnio utrudniająca sprawność kończyn (Lovett 3) - 60 000
 • Niedowład połowiczy nieznacznego stopnia (Lovett 4) - 35 000
 • Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób - 70 000
 • Utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp. - 40 000
 • Utrwalony zespół pozapiramidowy - 10 000
 • Utrwalone zaburzeni równowagi - 20 000
 • Potwierdzona (obserwacjami napadu przez lekarza) padaczka - 40 000
 • Encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi, spowolnieniem itp. - 50000
 • Cerebrastenia – zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, pamięci, uwagi (utrzymujące się ponad 6 miesięcy, mimo leczenia) - 10 000
 • Chroniczny ból przewlekły (utrzymujący się ponad 6 miesięcy, mimo leczenia) - 6 000
 • Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego) - 20 000
 • Uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej - 15 000
 • Uszkodzenie nerwu trójdzielnego - 10 000
 • Uszkodzenie nerwu twarzowego - 10 000
 • Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) - 50 000
 • Inny trwały niedowład lub paraliż - 10 000
 • Udar mózgu bez trwałych następstw - 5 000
 • Inny stały uszczerbek na zdrowiu 6 000
 • Inny długotrwały uszczerbek na zdrowiu - 3 000

Kompensata w przypadku wdrożonego leczenia

Wysokość świadczenia kompensacyjnego (w zł) w zależności od uciążliwości leczenia: 

 • Hospitalizacja
  od 7 dni do 14 dni -  5.000
  od 15 dni do 30 dni - 10.000
  od 31 dni do 90 dni - 20.000
  dłuższa niż 90 dni - 30.000
 • Zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym - 10000
 • Zabieg operacyjny w znieczuleniu przewodowym, dożylnym, zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym - 8000
 • Inna niż zabieg operacyjny metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko - 4000
 • Hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej
  od 3 do 7 dni -  3.000
  od 8 dni do 30 dni - 6.000
 • dłuższa niż 30 dni - 10.00
 • Prowadzenie terapii nerkozastępczej  - 25000
 • Stomia przewodu pokarmowego - 15000
 • Stomia układu moczowego - 15000
 • Żywienie pozajelitowe lub przez zgłębniki dłuższe niż 14 dni - 8000
 • Izolacja pacjenta dłuższa niż 10 dni - 2000
 • Poniesione koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji wyższe niż 10.000 zł -  10000
 • Inna znacząca uciążliwość leczenia - 5000

 Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego odpowiadającego uciążliwości leczenia nie może być wyższa niż 50.000 zł.

Kompensata w przypadku niepełnosprawności 

Wysokość świadczenia kompensacyjnego, odpowiadającego poszczególnym czynnikom pogorszenia jakości życia (podlega zsumowaniu):

 • Orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub niezdolność do samodzielnej egzystencji albo spełnienie przesłanek uzyskania takiego orzeczenia - 30.000
 • Orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowita niezdolność do pracy albo spełnienie przesłanek uzyskania takiego orzeczenia 20.000
 • Orzeczony lekki stopień niepełnosprawności lub częściowa niezdolność do pracy albo spełnienie przesłanek uzyskania takiego orzeczenia 10.000
 • Konieczność zapewnienia stałej opieki i pomocy innych osób 12.000
 • Niemożność podjęcia lub kontynuowania nauki (wiek do 25 lat) 15.000
 • Utrata możliwości posiadania dzieci
  wiek do 40 lat - 25000 
  wiek 40-50 lat - 8000
 • Istotne ograniczenie funkcji seksualnych - 20.000
 • Ubezwłasnowolnienie 20.000
 • Istotne ograniczenie możliwości pełnienia ról społecznych lub rodzinnych -  8.000
 • Inne znaczące pogorszenie jakości życia - 5.000

Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego odpowiadającego pogorszeniu jakości życia nie może być wyższa niż 50.000 zł.

Kompensata w przypadku zakażeń

Świadczenie kompensacyjne jest podwyższane w przypadku zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub wystąpienia spowodowanej takim czynnikiem choroby, w następujący sposób:

Wysokość świadczenia kompensacyjnego ze względu na biologiczny czynnik chorobotwórczy lub spowodowaną przez taki czynnik chorobę (w zł):

 • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA) lub oksazolidynony - 5000
 • Grypa (w tym grypa ptaków u ludzi) – przebieg ciężki lub z powikłaniem 15.000
 • Inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae 10.000
 • COVID-19 z niewydolnością oddechową 20.000
 • Legioneloza 15.000
 • Odra 8.000
 • Różyczka i zespół różyczki wrodzonej 15.000
 • Sepsa (posocznica) 20.000
 • Wirus zapalenia wątroby typu B 60.000
 • Wirus zapalenia wątroby typu C 70.000
 • Wirus nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV) 60.000

Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu zdarzenia medycznego w odniesieniu do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym nie może być wyższa niż 200.000 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku śmierci pacjenta: