Wymaganie, nadzoru IOR nie dotyczy praktyk stomatologicznych  wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów  rentgenowskich  służących  wyłącznie  do  tego  celu.

Natomiast tam, gdzie działalność wiąże się z:
- uruchomieniem lub stosowaniem  aparatów  rentgenowskich w medycznej pracowni  rentgenowskiej  lub  uruchamianiem takich pracowni;
- uruchomieniem lub stosowaniem aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza  medyczną  pracownią  rentgenowską – nadzór sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej dla tych działalności (tu: znowelizowana ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019. poz. 1792)) .

 Z wymogu odbycia szkolenia, zwolnione są osoby, które:
- w  dniu  złożenia  wniosku  o  dopuszczenie  do  egzaminu  posiadały  uprawnienia  inspektora  ochrony  radiologicznej  i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu,
- ukończyły w okresie ostatnich pięciu lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z  zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym   wymiarze  30  godzin wykładów i 30 godzin   zajęć   praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, 
- posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyty w jednostce organizacyjnej  wykonującej  działalność  na  podstawie  zezwolenia,    w okresie  5 lat  przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

 Szkolenie,  może  rozpocząć osoba, która posiada orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza. Orzeczenie ma być przedstawione kierownikowi jednostki prowadzącej szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoba  ubiegająca  się  o  nadanie  uprawnień,  zdaje  egzamin, po odbyciu szkolenia lub po dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia. Organ właściwy do nadania uprawnień (GIS), na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie  uprawnień,  dopuszcza  tę  osobę  do  egzaminu  bez  konieczności  odbycia  szkolenia,  po  stwierdzeniu  spełnienia wymogów. O dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień w terminie 30 dni od dnia złożenia  przez  nią  wniosku.  Odmowa  dopuszczenia  do  egzaminu  bez  konieczności  odbycia  szkolenia  następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Organ właściwy do nadania uprawnień (GIS) wyznacza, na wniosek kierownika  jednostki prowadzącej szkolenie,  termin  egzaminu  na  dzień  przypadający  nie  później  niż  30  dni  od  dnia poinformowania tego organu o zakończeniu szkolenia i zawiadamia o tym kierownika jednostki prowadzącej szkolenie nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu. W przypadku dopuszczenia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia tę osobę o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu.

Organ   właściwy   do   nadania   uprawnień (GIS)   zamieszcza   informację o terminie i miejscu egzaminu, wysokości opłaty za egzamin oraz o numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść  opłatę,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  podmiotowej  urzędu  obsługującego  ten  organ,  niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu.

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, która nie przystąpiła do egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień wniosek o:
1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie;
2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia  –  jeżeli nie odbyła szkolenia.

Jaki będzie zakres szkolenia:
- dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R wynosi 32 godziny lekcyjne w tym zajęć seminaryjnych 2 godz.
- dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S wynosi 21 godzin lekcyjnych w tym zajęć seminaryjnych 2 godz.

Osoby posiadające uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w zakresie uprawniającym do  sprawowania wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w  stomatologii  są  uprawnione do przystąpienia do egzaminu, bez  konieczności  odbycia  szkolenia,  jeżeli  ubiegają  się  wyłącznie  o  nadanie  uprawnień  do  sprawowania  wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w stomatologii.

Osoby, uprawnione do zdania egzaminu, bez konieczności odbycia szkolenia powinny przesłać do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek o dopuszczenie do takiego egzaminu. W przypadku przekroczenia terminu ważności uprawnień IOR, osoby będą musiały odbywać szkolenie w pełnym zakresie.

Więcej: nil.org.pl