Niewykorzystane recepty mogą być...wykorzystane 

W odpowiedzi na pismo OIL w Krakowie dotyczące zasad postępowania z nieaktualnymi drukami recept, Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie poinformował, że recepty niewykorzystane do 31 marca 2013 r., mogą być wykorzystane przez lekarzy do wypisywania na nich leków nie podlegających refundacji.

- Dodatkowo nadmieniamy, że obowiązujące przepisy nie regulują kwestii postępowania z nieaktualnymi drukami recept, mogą one zatem zostać przeznaczone do zniszczenia zgodnie z wolą lekarza, któremu zostały przydzielone - wyjaśnia lek. med. Monika Jezierska-Kazberuk, z-ca dyrektora ds. medycznych MOW NFZ w Krakowie.

Źrodło: OIL w Krakowie