Prezydium NRL zwróciło uwagę na niedostosowanie proponowanych zapisów do warunków wykonywania kontraktu ogólnostomatologicznego. Skoro wzrastać ma kwota zobowiązania o wartość nadwyżki świadczeń „dziecięcych” ponad limit „dziecięcy” , to kłopot polega na tym, że w kontrakcie ogólnostomatologicznym nie ma określanego limitu świadczeń  udzielanych dzieciom i młodzieży.

Z  ustawy o Funduszu Medycznym z 7 października 2020 r. wynika, iż świadczenia udzielane osobom poniżej 18 r. ż. są nielimitowane.  Chodzi o dodany do art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych z opieki zdrowotnej, pkt 1c, zgodnie z którym - w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w każdym zakresie świadczeń, w części dotyczącej świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy.

Czy jest to przepis obligujący do czegokolwiek lekarzy dentystów? - pyta PNRL.

Poprzez ogólnikowość przepis ten nie stanowi źródła jakiegoś konkretnego obowiązku. Nie wiadomo cały czas jak przepis ten - choć ustawowy - ma się do opisanego w Ogólnych Warunkach Umów trybu zmiany umowy (propozycje składają sobie strony umowy). Wydaje się, z całą pewnością, że przepis ten adresowany jest do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwalniając go z dyscypliny budżetowej w zakresie, w jakim przekroczenie poszczególnych pozycji planu finansowego  miałoby być spowodowane zwiększonym wykonaniem świadczeń u dzieci i młodzieży.

Prezentowane stanowisko PNRL podkreśla wyraźnie, że trudne do wyobrażenia byłoby w szczególności  oczekiwanie zmian w harmonogramach poradni stomatologicznych. Z całą pewnością, za tym przepisem powinno iść niezwłoczne podniesienie nakładów na opiekę stomatologiczną. W przeciwnym wypadku intencja wyrażona w ustawie o Funduszu Medycznym pozostanie pustą deklaracją.

Więcej: KS NRL