- Coraz częściej dochodzą do mnie informacje o nieprawidłowościach występujących w toku przeprowadzanych przez NFZ kontroli gabinetów lekarskich oraz podmiotów medycznych (posiadających kontrakty z Funduszem) - relacjonuje posłanka.

NFZ żąda wydania oryginałów dokumentacji medycznej
Joanna Scheuring-Wielgus informuje, że szereg kontrowersji wzbudza kwestia zapoznawania się zespołu kontrolerów z dokumentacją medyczną, wytworzoną przez kontrolowaną placówkę. Bywa tak, iż kontrolerzy z ramienia NFZ, żądają od lekarza natychmiastowego wydania oryginałów dokumentacji medycznej dotyczącej kontrolowanych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem § 78 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069) w przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej, lekarz powinien pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Presja ze strony kontrolerów NFZ, nakierowana na natychmiastowe wydanie dokumentacji medycznej powoduje, że lekarze często wydają tę dokumentację bez wykonania kopii, a to naraża ich na konsekwencje prawne, związane z brakiem zapewnienia pacjentowi dostępu do jego dokumentacji.

Kontrolerzy nieprzygotowani merytorycznie
Kolejną kontrowersję wzbudza problem składu zespołu kontrolerów, który w wielu wypadkach nie odpowiada – pod względem kompetencji jego członków – specyfice działalności podmiotu kontrolowanego. Kontrola przeprowadzona przez zespół, nieposiadający odpowiednich kompetencji obarczona jest dużym ryzykiem braku rzetelności wyników. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na przepis art. 64 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j.), który stanowi:

kontrolę dokumentacji medycznej, jakości i zasadności udzielanych świadczeń zdrowotnych przeprowadzają upoważnieni pracownicy podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, posiadający wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli.

Dlaczego NFZ nie stosuje ustawowych zasad kontroli 
Posłanka twierdzi, że szczególnej wagi nabiera zagadnienie stosowania się przez NFZ do zasad prowadzenia kontroli wynikających z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 t.j.). Z punktu widzenia umieszczonych w treści ustawy zasad gwarancyjnych, dotyczących np. kwestii informowania przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli, czasu trwania kontroli oraz procedury dotyczącej zasad prowadzenia kontroli – uznać należy za potrzebne wprowadzenie do przepisów prawa stanowczej konkluzji, że NFZ (oraz podmiot powstały w miejsce NFZ) zobowiązany jest do stosowania w trakcie prowadzonej kontroli zasad wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Joanna Scheuring-Wielgus zwróciła się do ministra zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy kontrolerów NFZ obowiązuje zasada prowadzenia kontroli – w tym zapoznawania się z treścią dokumentacji medycznej, dotyczącej kontrolowanych świadczeń – na miejscu, w siedzibie kontrolowanego podmiotu?
2. Czy w toku prowadzonej kontroli, kontrolerzy NFZ mogą żądać wydania przez lekarza oryginałów dokumentacji medycznej dotyczącej kontrolowanego świadczenia – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie w jakich przypadkach kontrolerzy NFZ uprawnieni są do pobrania oryginału dokumentacji medycznej z kontrolowanej placówki?
3. Czy jest prawidłowe postępowanie kontrolerów NFZ, polegające na żądaniu natychmiastowego wydania przez lekarza oryginału dokumentacji medycznej – co w praktyce uniemożliwia wykonanie przez lekarza kopii tej dokumentacji?
4. Czy w przypadku wykonania przez lekarza kopii dokumentacji medycznej na potrzeby kontroli prowadzonej przez NFZ, lekarz ma prawo do obciążenia NFZ kosztami wykonania kopii?
5. Czy w związku z prowadzoną kontrolą świadczeniodawców, będących przedsiębiorcami, NFZ ma obowiązek stosować się do ustawy z 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej?