• Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.
  • Kilka lat temu krytycznie o likwidacji stażu podyplomowego wypowiadali się prominentni politycy formacji politycznej, która obecnie sprawuje władzę.
  • Likwidacja staży negatywnie wpłynie na prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

Prezydium NRL za utrzymaniem staży podyplomowych   

Samorząd lekarski opowiada się za utrzymaniem stażu podyplomowego jako obowiązkowego elementu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia właściwego poziomu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów na etapie przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu i gwarantem realizacji prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiedniej jakości.

Staż podyplomowy jest formą kształcenia, która w sposób najlepszy prowadzi do nabycia przez absolwentów uczelni medycznych uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów.

Próba likwidacji staży już była

Prezydium przypomina, że kilka lat temu uchwalono już nowelizację przepisów, która miała doprowadzić do likwidacji stażu podyplomowego, wówczas jednak zdecydowany głos samorządu lekarskiego, opinia studentów kierunków lekarskich oraz wypowiedzi rektorów uczelni medycznych - opowiadające się za przywróceniem stażu podyplomowego - doprowadziły do odstąpienia od tego pomysłu.

Krytycznie o likwidacji stażu podyplomowego wypowiadali się wówczas prominentni politycy formacji politycznej, która obecnie sprawuje władzę, wskazując, że prowadzi to do felczeryzacji zawodu lekarza czy przekonując, że staż to integralna część szkolenia lekarzy, a włączenie programu stażu do programu studiów jest niemożliwe do wykonania.

Aktualność argumentów za utrzymaniem staży

Uzasadniając w Parlamencie ustawę przywracającą staż podyplomowy (ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r. poz. 2020) ówczesny minister zdrowia wskazywał, że przywrócenie stażu podyplomowego jest korzystne zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

Wskazywało, że projekt ustawy „ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych oraz harmonizację praktycznego nauczania realizowanego przez studentów 6 roku kierunku lekarskiego i studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego”.

Analiza proponowanego rozwiązania wykazała jego niedoskonałość m.in. z powodu braku uprawnień studentów do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 

Podnoszone wówczas argumenty za utrzymaniem stażu podyplomowego zachowały pełną aktualność.

Obowiązek ministra zdrowia 

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie stażu podyplomowego minister zdrowia powinien dokonać wszechstronnej analizy skutków zarówno pod kątem wpływu na jakość kształcenia kadr medycznych, na prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i etycznych oraz na uprawnienia osób kształcących się w zawodach lekarza lub lekarza dentysty do właściwych i bezpiecznych od strony prawnej warunków zdobywania wiedzy praktycznej.

Więcej NIL