• Zastrzeżenie krajowej konsultant w zakresie protetyki stomatologicznej co do wycen wykonania i naprawy protez - sprawiły, że AOTMiT ponowne wycenił te świadczenia
  • W projekcie zarządzenia Prezesa NFZ z 12 lipca 2023 r. - wprowadzono wyższe od 1,5 proc. do nawet 287 proc. wartości punktowe świadczeń w zakresie protetyki stomatologicznej
  • Nowych wycen należy spodziewać się od 1 sierpnia 2023 r.

NFZ planuje wprowadzenie wyższych wartości punktowych świadczeń gwarantowanych w zakresie protetyki stomatologicznej od 1 sierpnia 2023 r. Tak będzie jeśli wejdzie w życie projektowane zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie Nr 60/2023/DSOZ z 5 kwietnia 2023 r.

O ile wzrosną wyceny świadczeń w zakresie protetyki 

W projekcie zarządzenia z 12 lipca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - wprowadzono korekty wartości punktowej świadczeń:

  • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów: było 340 jest 470;
  • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce: było 528 jest 536;
  • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie: było 528 jest 536;
  • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem: było 60 jest 172;
  • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki: było 110 jest 240;
  • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy: było 120 jest 240;
  • Proteza dziecięca całkowita: było 528 jest 536

Przypomnijmy, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wznowiła prace nad wyceną świadczeń w zakresie protetyki stomatologicznej, gdyż krajowa konsultant w zakresie protetyki prof. Teresa Sierpińska zakwestionowała wyceny wykonania protez i ich napraw określone w zarządzeniu prezesa NFZ Nr 60/2023/DSOZ z 5 kwietnia 2023 r.

Zmiany porządkujące przepisy (kary i dentobusy) 

W tym samym projekcie zarządzenia uzupełniono przepis mówiący o tym, że

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.”,

(dodano środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych)

Uchylono także przepis mówiący o tym, że

W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków wynikających z ustalenia współczynników korygujących, o których mowa w § 16 ust. 3, 4 Ogólnych warunków umów, w sposób określony w § 16 ust. 3 i 4 Ogólnych warunków umów, Fundusz nakłada na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 5% tych środków.

Zaproponowano także dostosowanie treści załącznika nr 6 do umowy „Harmonogram postojów dentobusów” do zakresu danych przekazywanych Centrum e-Zdrowia. Chodzi o konieczność podawania zdecydowanie dokładniejszych danych dotyczących miejsca postoju dentobusu (z kodem pocztowym oraz długością i szerokością geograficzną włącznie). Jednocześnie w tym samym formularzu zaniechano podawania godzin postoju dentobusu.