• W pierwszej połowie maja zorganizowane zostanie webinarium dla placówek stomatologicznych, podczas którego wyjaśniony będzie nowy sposób realizacji i rozliczania leczenia stomatologicznego - zapewnia NFZ
  • Publiczny płatnik przypomina, że jedną ze zmian w kontraktowaniu świadczeń stomatologicznych było zwiększenie wyceny świadczeń (NFZ przeznacza na ten cel ponad 410 mln zł rocznie)
  • Wprowadzone zmiany oznaczają nawet trzykrotny wzrost finansowania niektórych świadczeń. Część z nich będzie rozliczana pakietami, a część jednostkowo

- Nie ma zagrożenia dla realizacji świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych dla pacjentów - czytamy w stanowisku NFZ, które jest reakcją na krytyczną ocenę zmian w kontraktowaniu wprowadzonych zarządzeniem Prezesa NFZ nr 60/2023/DOSZ.

Przypomnijmy, że wśród zastrzeżeń, które zgłaszali infodent24.pl. lekarze dentyści związani umowami kontraktowymi z publicznym płatnikiem, były także te dotyczące arbitralności wprowadzonych uregulowań. 

Szkolenie na temat zasad realizowania i rozliczania kontraktów

Najczęściej powtarzanym przez stomatologów zarzutem był jednak brak rzetelnej informacji ze strony NFZ w jaki sposób należy rozliczać kontrakty w zmienionej formule. Okazuje się, że część OW NFZ do dzisiaj nie ma takiej wiedzy. To musi się zmienić i - jak się dowiadujemy - taka zmiana nastąpi.

Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ zapewnił, że w pierwszej połowie maja zorganizowane zostanie webinarium dla placówek stomatologicznych, podczas którego wyjaśniony zostanie nowy sposób realizacji i rozliczania leczenia stomatologicznego z NFZ. To bardzo pożądana informacja dla zdezorientowanych świadczeniodawców. 

Kontraktowanie w stomatologii: scenariusz zmian 

NFZ jeszcze raz przedstawił scenariusz, według którego zmienione zostały zasady finansowania przez publicznego płatnika świadczeń stomatologicznych.   

W stanowisku NFZ czytamy:  

Nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie leczenia stomatologicznego wprowadziła oczekiwaną zmianę finansowania świadczeń stomatologicznych. Nowe przepisy zastąpiły dotychczasowy sposób rozliczania niektórych świadczeń przez wprowadzenie tzw. pakietów. Jednocześnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwiększyła wycenę świadczeń, a NFZ zabezpieczył na ten cel środki w wysokości ponad 410 mln zł rocznie.

W skład pakietu wchodzi nie tylko świadczenie podstawowe (np. usunięcie ósemki), ale również świadczenia towarzyszące, np. znieczulenie, a w razie konieczności szycie rany, założenie opatrunku chirurgicznego.

Dla każdego pakietu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowała odrębną wycenę obejmującą świadczenia podstawowe i towarzyszące. 

Wprowadzone zmiany oznaczają nawet trzykrotny wzrost finansowania tych świadczeń.

Część świadczeń stomatologicznych rozliczanych będzie pakietami, a część jednostkowo.

Świadczenia stomatologiczne udzielane na zasadach określonych w zarządzeniu nr 60/2023/DOSZ rozliczane są do pełnej kwoty zobowiązania wynikającej z umowy.

Publikację nowelizacji zarządzenia Prezesa NFZ poprzedziły prace zespołu złożonego z przedstawicieli resortu zdrowia, NFZ, Naczelnej Izby Lekarskiej, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultantów krajowych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych.

Dzięki wspólnym konsultacjom wypracowano korzystne zmiany dotyczące leczenia stomatologicznego ze środków publicznych.