PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ: tajemnica współczynników korygujących świadczeń

Autor: miro • Źródło: ms
23-07-2021, 14:47
NFZ: tajemnica współczynników korygujących świadczeń Co NFZ ma na myśli stanowiąc prawo? (fot. shutterstock)
Mądre prawo, to proste prawo. Z tą zasadą niestety nie koresponduje zarządzenie prezesa NFZ Nr 130/2021/DEF w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny. Świadczeniodawcy nie wiedzą co prezes Funduszu miał na myśli.

Świadczeniodawcy nie są w stanie rozwikłać skomplikowanych i – co gorsza – niespójnych kodów zakresów świadczeń, do których odnoszą się współczynniki korygujące w przypadku świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny, także przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację.

Zarządzenie prezesa NFZ Nr 130/2021/DEF
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 

Prezes NRL Andrzej Matyja w taki oto sposób wyjaśnia powstały problem.

9 lipca 2021r. zostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ Nr 130/2021/DEF w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację.

Zarządzenie to jest niezrozumiałe dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które sygnalizują również samorządowi lekarskiemu pojawiające się liczne wątpliwości i zwracają się o ich wyjaśnienie.

Zarządzenie to określając współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 4d* i 4e** załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), odwołuje się do wykazu zakresu świadczeń zawartych w dwóch tabelach stanowiących załączniki do tego zarządzenia.

Tabele te zawierają kody zakresów świadczeń. Natomiast zarządzenie nie zawiera ani słownika tych kodów, ani też nie wskazuje miejsca, w którym zostały opublikowane ich objaśnienia. Wiedza o tym, że kod ten znajduje się na umowie nawet nie jest powszechna.

Brak objaśnienia kodów wskazujących zakresy świadczeń, do których będą stosowane określone zarządzeniem współczynniki korygujące, powoduje również wątpliwości, czy dodatkowe środki finansowe na podwyżkę wynagrodzeń, o których mowa w § 16 ust. 4d i 4e załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej otrzymają wszystkie podmioty uprawnione do otrzymania podwyższonego wynagrodzenia, w których świadczenia są udzielane przez osoby uprawnione do otrzymania tego wynagrodzenia.

Wątpliwości te wynikają dodatkowo z faktu, że tabela zawarta w załączniku nr 1 do zarządzenia zawiera jedynie 32 pozycje (identyfikowane jedynie po kodzie) zakresów świadczeń, a tabela zawarta w załączniku nr 2 — 19 kodów zakresu świadczeń.

Wydaje się więc, te zakresów świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze zatrudniające pracowników mających otrzymać na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących zwiększone wynagrodzenie jest dużo więcej.

Prezes NRL wnosi o:
- niezwłoczne opublikowanie załączników do zarządzenia uzupełnionych o kolumnę zawierającą nazwę bądź objaśnienie poszczególnych kodów zakresów świadczeń, tak aby każdy świadczeniodawca mógł zweryfikować zakresy świadczeń przypisane do poszczególnych współczynników korygujących;
- pilne wyjaśnienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy określone tym zarządzeniem współczynniki korygujące będą stosowane wyłącznie do umów zawartych z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w wymienionych w załącznikach do zarządzenia zakresach świadczeń, a także czy zawarty w tych załącznikach katalog zakresów świadczeń obejmuje wszystkie te zakresy świadczeń, które są udzielane przez osoby wskazane w § 16 ust. 4d i 4e załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
- przyjęcie zasady, że określony w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 5 lipca 2021r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1235) czternastodniowy termin na złożenie wniosku będzie liczony od dnia udostępnienia przez właściwy Oddział NFZ narzędzia do elektronicznego składania dokumentów związanych z wnioskiem.

* 4d. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 1104), w celu przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków określonych w tej ustawie.

* * 4e. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających specjalizację, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. było należne wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383 oraz z 2020 r. poz. 2401), biorąc pod uwagę wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie z art. 7 tej ustawy.

Wykaz zakresów świadczeń odpowiadających współczynnikom korygującym zakresów świadczeń odpowiadających współczynnikom korygującym dotyczącym świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia

Wykaz zakresów świadczeń odpowiadający współczynnikom korygującym dotyczącym świadczeń udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia

źródło: NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH