W ten sposób Fundusz chce uszczelnić system, aby pieniądze nie wypływały z niego w sposób nielegalny. Trzeba przyznać jednak, że skala oszustw nie jest znacząca. Tak przynajmniej wynika z ujawnionych rozbieżności pomiędzy oświadczeniami pacjentów, a zapisanymi rekordami w ZIP.

Dużo nieprawidłowości po stronie stomatologów odkryto w woj. zachodniopomorskim. Niemal połowa ze zgłoszonych nadużyć (101 z 243 zgłoszeń) dotyczyła leczenia stomatologicznego.

W województwie podkarpackim najwięcej wykrytych nieprawidłowości także dotyczy leczenia zębów. Nieuczciwi dentyści rozliczali z NFZ fikcyjne wizyty, ale również pobierali opłaty od pacjentów za usługi, które były przedstawiane Funduszowi do rozliczenia.

W wyniku postępowania wyjaśniającego lekarzowi dentyście grozi:
- obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- utrata kontraktu, a także  zakaz ubiegania się o niego przez kilka lat;
- odpowiedzialność dyscyplinarna;
- wyrok skazujący w postępowaniu karnym.

Analiza winy i kary w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, którzy niezbyt rzetelnie wypełniają dokumentację medyczną, odbywać się może także w oparciu o kodeks karny, a dokładnie o:

- art. 286. § 1. kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;

- art 270§1 k.k kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.