Finansowanie nowego zakresu świadczeń będzie odbywało się w ramach środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, bez zmiany planu finansowego.

NFZ przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Zmiany polegają na wprowadzeniu nowego zakresu świadczeń: leczenie ogólnostomatologiczne w gabinetach szkolnych.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do 25 lipca 2021 r. do godz. 12:00, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w tytule maila „uwagi STM" w formie tabelarycznej.

Projekt zarządzenia 

Wartość punktowa świadczeń zał. 1

Wzór umowy zał. 2

Zlecenie świadczenia protetycznego/ ortodontycznego zał. 3

Opis świadczeń ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki zał. 4

Oświadczenie o wyborze świadczeniodawcy w programie ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki zał. 5

Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) i jego wydanie związane jest ze zmianą rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t. . z 2019 r. poz. 1199 ze zm.).