Kontrolerzy NFZ będą mogli przeprowadzać kontrole bez konieczności osobistego stawienia się u kontrolowanego (na podstawie danych uwidocznionych w systemie informatycznym).

Brak wyjaśnień do zarzutów uwidocznionych podczas kontroli, przeprowadzonej za pośrednictwem sytemu informatycznego - może skutkować nałożeniem sankcji lub przeprowadzeniem kontroli na miejscu.

Wprowadzono zaledwie dwudniowy termin na wniesienie przez podmiot kontrolowany sprzeciwu wobec czynności wykonywanych w toku kontroli (wraz z uzasadnieniem).

Wyeliminowano protokół kontroli jako etap postępowania, do którego podmiot kontrolowany mógł dotychczas zgłaszać zastrzeżenia. Pozostawiono wystąpienia pokontrolne jako jedyną podstawę do zgłaszania zastrzeżeń.

Odstąpienie od pobierania i dochodzenia kar w przypadku, gdy kwota wykroczenia nie przekracza 500 zł (takie kwoty dotyczyły średnio połowy prowadzonych kontroli i przynosiły 10 proc. wpływów z nałożonych kar).
Istnieje niebezpieczeństwo, że większa liczba kontroli będzie kończyła się nałożeniem wyższych kar niż 500 zł.

NFZ tak pisze o nowych regulacjach zawartych w tzw. ustawie kontrolerskiej.
Przepisy „ustawy kontrolerskiej” wprowadzają istotną zmianę w zakresie zasad organizacji procesu kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zmiany te będą wprowadzone stopniowo. Ustawodawca przewidział szereg przepisów przejściowych, które umożliwią systematyczne wprowadzenie nowych regulacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy kontrolerskiej wszystkie postępowania kontrolne prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy będą prowadzone na zasadach dotychczasowych, a więc w ramach kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Jednak ze względu na fakt, że Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ od 1 czerwca 2019 r. stały się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ, zasadnicza część korespondencji związanej z prowadzoną kontrolą będzie pochodziła z nowej struktury - Terenowego Wydziału Kontroli, co nie oznacza zmiany samych zasad prowadzenia kontroli wszczętych przed 1 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że wszystkie kontrole wszczęte po 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), w brzmieniu ustalonym przez ustawę kontrolerską, a więc na podstawie postanowień Działu III A (art. 61a-61zb) ustawy.