• Agresja pod kierunkiem lekarzy i lekarzy dentystów staje się coraz poważniejszym problemem, który nie powinien być ignorowany 
  • To niebezpieczne zjawisko wymaga przeciwdziałań, Naczelna Rada Lekarska opracowała wniosek, który nękany medyk może wysłać do administratora portalu społecznościowego, na którym dochodzi do  niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych
  • Jego forma jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

Dentyści obiektem hejtu

Z jednej strony dentyści nie mogą uciekać od obecności w mediach społecznościowych, gdyż jest to ważna droga  kontaktu z pacjentami. Niestety w ten sposób zwiększają ryzyko, że staną się obiektem hejtu.

Hejterzy w mediach społecznościowych wylewają swoją frustrację, niezależnie od stopnia profesjonalizmu i  doświadczenia lekarza dentysty, z które usług korzystali. Teoretycznie stomatolog nie powinien się hejtem przejmować, jeśli wykonuje dobrze swoją pracę. Tyle teoria, a w życiu czasami pojawia się konieczność usunięcia swoich danych z portalu, by falę hejtu przerwać.

Jak przerwać falę nieprawdziwych opinii

 Do tego celu należy wykorzystać wniosek o usunięcie danych opracowanych przez Naczelną Radę Lekarską. Powodem do wystosowania takiego wniosku jest niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Oto treść wniosku proponowana przez NRL:

Realizując prawo żądania usunięcia moich danych osobowych, wynikające z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), niniejszym wnoszę o usunięcie moich danych z portalu z uwagi na to, iż moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Co napisać w uzasadnieniu wniosku

Jestem lekarzem/lekarzem dentystą wpisanym do Centralnego Rejestru Lekarzy, prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską.

Nigdy nie zawierałem umowy z portalem internetowym i nie chcę świadczyć usług medycznych za pośrednictwem tego podmiotu. Nie wyrażałem też zgody na przetwarzanie danych przez ten podmiot. Żaden prawnie usprawiedliwiony cel nie uzasadnia przetwarzanie moich danych osobowych, zatem należy uznać, że moje dane osobowe są przetwarzane przez portal   niezgodnie z prawem, bez odpowiedniej podstawy prawnej.

W tej sytuacji zachodzi przesłanka usunięcia moich danych wymieniona w art. 17 ust. 1 lit. d RODO.

Jednocześnie wnoszę o wykazanie, w jakiej formie wykonano wobec mnie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO w związku z pozyskaniem danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Podnoszę, iż w tej sprawie nie zachodzi żadna ze wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO przesłanek negatywnych. W mojej ocenie przetwarzanie moich danych przez portal   nie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie moich danych nie jest też niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego. Żadne przepisy prawa nie nakładają obowiązku, do którego spełnienia konieczne byłoby przetwarzanie moich danych przez portal  

Nie zachodzi tu również przesłanka niezbędności przetwarzania moich danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO), jak również przesłanka niezbędności przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W razie braku działania administratora portalu

W tej sytuacji administrator ma obowiązek spełnienia mojego żądania, odnoszącego się do usunięcia moich danych z portalu, gdyż jest ono ewidentnie uzasadnione i nienadmierne. Jednocześnie wnoszę o udzielenie informacji o działaniach podjętych w związku z moim żądaniem.

W przypadku niepodjęcia działań przez administratora w przepisanym terminie, zamierzam skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz ze środków ochrony prawnej przed sądem.