• Dotychczasowi studenci uczelni ukraińskich – obywatele Polski i Ukrainy – mają możliwość kontynuowania nauki na studiach w Polsce.
  • Zostały określone zasady przyjęć na studia i szczególne zasady kontynuacji studiów.

Na jakich warunkach studenci z Ukrainy mogą studiować w Polsce

Przyjęte rozwiązania zapewnią możliwość płynnego dostosowana regulacji wewnątrzuczelnianych do sytuacji związanej ze skutkami wojny w Ukrainie. Uczelnie medyczne, w ramach gwarantowanej autonomii, upoważnione są do dokonywania zmian w uczelnianych przepisach, nawet jeśli byłyby one niespójne z dotychczas obowiązującymi rozwiązaniami.

- Polskie uczelnie mogą przyjmować na studia  obywateli polskich i obywateli Ukrainy, będących 24 lutego 2022 r. studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Przyjęcie takich osób jest możliwe nawet jeśli nie dysponują one dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie. Zostaną im zaliczone odpowiednie okresy studiów po weryfikacji ich wiedzy i umiejętności.

W tym celu należy złożyć oświadczenie, że 24 lutego 2022 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku na terytorium Ukrainy.

Następnie polska uczelnia sprawdzi osiągnięte efekty uczenia się, według samodzielnie ustalonych zasad (innych niż te które obowiązywały przed 24 lutego 2022 r.). W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się - uczelnia będzie mogła zobowiązać studenta do ich uzupełnienia (wymagane może być zdanie określonych egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych).

- Ustawowe zmiany w rekrutacji, zakładają, że uczelnia może zmienić w roku akademickim 2021/2022 podjęte już uchwały rekrutacyjne (te które ustaliły warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji) na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023. 

Przykładowo uczelnia może obniżyć progi punktowe dotyczące wyników z matury a uprawniające do podjęcia studiów.

Dzięki temu uczelnie na bieżąco będą mogły przyjmować na studia osoby opuszczające terytorium Ukrainy. 

- Zmiany w regulaminie studiów  do 30 września 2022 r. można wprowadzać zmiany w regulaminach studiów (w zakresie niezbędnym do przyjęcia na studia  osób, które 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy)  bez stosowania niektórych przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Nie będzie obowiązywał wymóg zachowania terminu ich uchwalenia na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 5 dni roboczych, a w przypadku braku uzgodnienia, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu. 

- Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 2021/2022 na przykład zmienić terminy sesji egzaminacyjnej w drugim semestrze 2022 r. dla całości lub części grup studenckich w uczelni;

- Dostosowanie zajęć  w roku akademickim 2021/2022  dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w takim zakresie, jaki jest niezbędny, aby osoby, które 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających na terytorium Ukrainy, mogły kontynuować studia w Polsce.

Potwierdzanie przez polskie uczelnie faktu ukończenia studiów na określonym poziomie, dla tych osób, które nie dysponują dyplomem ukończenia studiów. Rozwiązanie to zostanie rozszerzone na obywateli polskich, którzy przyjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r. i których pobyt w ojczyźnie jest uznawany za legalny.

Dzięki temu osoby, które nie dysponują dyplomem ukończenia studiów, będą mogły mieć potwierdzone ukończenie studiów na określonym poziomie (w wyniku postępowania przeprowadzonego przez uczelnię).

Jak wygląda kwestia opłat za studia stomatologiczne w Polsce?

- Zwolnienie z opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim dla obywateli Ukrainy – studentów kierunków medycznych w uczelniach działających na terytorium Ukrainy. Obywatela Ukrainy, objętego tą ustawą, uznaje się za osobę korzystającą w Polsce z ochrony czasowej (w rozumieniu ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Dotyczy to także obywateli Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka i opuścili Ukrainę po 24 lutego 2022 r.

- Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dla obywateli Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki na studiach stacjonarnych w języku polskim. Dla tych osób, którzy podejmą naukę na studiach na kierunkach medycznych w języku angielskim przygotowano program, którego celem jest m.in. współfinansowanie kosztów kształcenia na studiach w języku angielskim do wysokości 18 tys. zł za semestr. Pozostałą część opłaty za studia student ponosi samodzielnie.

- Możliwość  ubiegania się o stypendium socjalne i kredyt studencki na podstawie  dołączonego do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Obywatele Ukrainy, objęci specustawą, będą również mieli prawo ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studiujących cudzoziemców, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nich zniesione będzie ograniczenie w zakresie liczby zapomóg przyznawane przez uczelnię.

​Opłaty za studia dla obywateli Polskich - studentów kierunków medycznych w uczelniach działających na terytorium Ukrainy

Od obywateli polskich, którzy 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne i zostali przyjęci przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom - opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach odpłatnych (niestacjonarnych w języku polskim lub studiach w języku angielskim) będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości udokumentowanych przez studenta dotychczas ponoszonych opłat za te studia w uczelni w Ukrainie.

Opłaty te nie będą pobierane w roku akademickim 2021/2022, w przypadku gdy należność za drugi semestr została uregulowana przed 24 lutego 2022 r. 

Na wniosek uczelni, która nie pobrała od studenta takiej opłaty, lub pobrała tę opłatę w niższej wysokości niż wynosi wysokość opłaty ustalona przez uczelnię, – przysługuje refundacja na łączny okres nie dłuższy niż 12 semestrów. 

Kto na jakie studia 

Po 15 marca 2022 r. zgłoszone osoby zostaną przydzielone do poszczególnych uczelni według następujących zasad:
- obywatele Ukrainy, którzy posługują się językiem polskim na studia stacjonarne w języku polskim,
- obywatele Ukrainy, którzy nie posługują się językiem polskim, a posługują się językiem angielskim – na studia stacjonarne lub niestacjonarne w języku angielskim,
- obywatele Polski na studia odpłatne w języku polskim lub angielskim (niestacjonarne w języku polskim lub studia w języku angielskim).

Podział uwzględni w miarę możliwości zgłoszone preferencje co do uczelni.

Uczelnie, do których zostaną przekazane dane osób objętych procedurą przeniesienia - będą kontaktować się w celu ustalenia szczegółowej procedury kwalifikacji i przyjęcia na studia.

Decyzja o przyjęciu konkretnej osoby będzie w wyłącznej kompetencji uczelni.