Użytkownicy SMK w statusie lekarz/lekarz dentysta, którzy posiadają wyłącznie uchwałę o przyznaniu PWZ, a nie posiadają jeszcze dokumentu, na wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, składanym za pomocą SMK, w polu: „data wydania PWZ”, powinni wpisać datę wydania uchwały właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej.

Aktualizacja daty wydania PWZ nastąpi w momencie wydania dokumentów, czyli najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja 2022 r. Niewypełnienie pola „data wydania PWZ” będzie skutkować brakiem możliwości złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego może być złożony także w oparciu o prawo wykonywania zawodu na czas stażu podyplomowego.

Przypomnijmy, że nowy rodzaj kart PWZL i PWZLD posiadają nowoczesne zabezpieczenia przed podrobieniem, przerobieniem i sfałszowaniem.

Wydawanie dokumentu PWZL oraz dokumentu PWZDL w postaci karty poliwęglanowej rozpoczęło się 1 stycznia 2022 r. 

Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane przed dniem wejścia w życie stosownego rozporządzenia zachowają ważność. Umożliwić ma to ich płynną wymianę nie powodując jednocześnie utraty możliwości wykonywania zawodu i nadmiernego obciążenia izb lekarskich ich wydawaniem.