Przypomnijmy iż głównym argumentem KS NRL za złagodzeniem przepisów jest niewielka liczba niezgodności z wymaganymi parametrami fizycznymi, które zostały w ostatnich latach wykryte w aparatach stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych. Samorząd lekarski posiada takie wstępne dane z raportów inspekcji sanitarnych.

- Po zebraniu całości danych i ich analizie należy podjąć dalsze kroki w kierunku zmian w zakresie warunków stosowania promieniowania jonizującego w stomatologii. Otrzymane dane wskazują, że obowiązujące obecnie wymagania dotyczące stosowania aparatów RTG w stomatologii są nadmierne i nieproporcjonalne wobec możliwych zagrożeń - przekonywała niedawno lek dent. Anna Lella, wiceprezes NRL.

Nie zgadza się z tym resort zdrowia. - Postanowienia dyrektywy 97/43/Euratom, jak również powołane dokumenty i publikacje międzynarodowe nie pozwalają na przyjęcie wniosku, aby promieniowanie jonizujące w zakresie stomatologii było wyłączone ze stosowania określonych wymogów ochrony radiologicznej pacjenta ustanowionych dla wszystkich rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego w celach medycznych - uważa Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia.

Przypomina także, że po apelach środowiska stomatologicznego w ostatnich latach wymogi ochrony radiologicznej pacjenta nałożone na podmioty udzielające świadczeń medycznych z zakresu stomatologii zostały w sposób wyraźny ograniczone

Skrócono między innymi obligatoryjny wymiar, przeprowadzanych raz na 5 lat, szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (z 46 do 7 godzin). Ponadto ograniczono wymagania dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością, której sporządzenie dla indywidualnej praktyki stomatologicznej nie wydaje się zadaniem zbyt skomplikowanym i czasochłonnym. 

- Mając na względzie, iż szczegółowe rozwiązania rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. odnoszące się do stomatologii znajdują uzasadnienie w dokumentach instytucji międzynarodowych (ICRP, IAEA), oraz fakt, iż w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego wymagania w tym zakresie zostały ograniczone, nie można podzielić poglądu, te regulacje w tym zakresie są zbyt rygorystyczne - uważa Radziewicz-Winnicki.

Jednocześnie przedstawiciel resortu zdrowia zgodził się, że zarówno liczba testów urządzeń radiologicznych, jak i ich zakres, w stosunku do aktualnie wymaganego, powinien ulec dalszym ograniczeniom.

Zwrócił uwagę iż w Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia trwają prace nad wykazem testów kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych objętych aktualnym załącznikiem nr 6 do ww. rozporządzenia. - Propozycje zmian tego wykazu mają na celu dostosowanie wymagań w zakresie kontroli urządzeń stomatologicznych do rzeczywistych potrzeb wynikających z poziomu narażenia na promieniowanie jonizujące w stomatologii. Zmiany te zmierzają zatem do dalszego ograniczenia liczby i częstości wykonywania testów aparatów stomatologicznych, w szczególności dla aparatów do zdjęć wewnątrzustnych. Informacje o stanie prac nad zmianą ww. załącznika i aktualna wersja propozycji zmian są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum, pod adresem: www.kcor.Rov.n1 (zakładka: Kontrola Jakości - Testy eksploatacyjne) - wyjaśnia resort zdrowia.