PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Mniej biurokracji, szybszy obieg pieniądza: kolejne zmiany dla powiązanych kontraktami z NFZ

Autor: miro • Źródło: ms
17-04-2020, 23:23
Mniej biurokracji, szybszy obieg pieniądza: kolejne zmiany dla powiązanych kontraktami z NFZ Ułatwienia dla świadczeniodawców w dobie COVID-19
Rozporządzenie ministra zdrowia z 15 kwietnia wprowadza szereg zmian mających na celu ułatwienie realizacji i rozliczeń umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie tutaj 

Zmiany zostały wprowadzone w celu:

1) ograniczenia obciążeń regulacyjnych świadczeniodawców, m.in. obowiązków informacyjnych, które w okresie stanu epidemii mogą utrudniać sprawne udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – proponuje się uproszczenie i skrócenie terminów procedury wnioskowania o zmianę miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (zmiana w § 7 ust. 3 załącznika);

2) zmniejszenia obciążeń biurokratycznych - upraszcza się tryb potwierdzania przez świadczeniodawcę prawa do świadczeń osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Świadczeniodawca nie będzie zobowiązany do przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) kopii i odpisów dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń ww. osób, jeżeli świadczeniodawca otrzyma za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych informację, iż Fundusz dysponuje już takimi dokumentami;

3) ułatwienia obiegu dokumentów rozliczeniowych - projekt przewiduje jako podstawowy tryb, przekazywanie rachunku, raportu statystycznego oraz informacji o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w postaci elektronicznej. W przypadku gdy w wyniku przejściowych utrudnień nie będzie możliwości złożenia Funduszowi rachunku w postaci elektronicznej, w dodawanym ust. 9 dopuszcza się złożenie rachunku w postaci papierowej. Jednakże po ustaniu przeszkody dane zawarte w rachunku świadczeniodawca będzie zobowiązany przekazać również w postaci elektronicznej;

4) przyspieszenia przepływu środków finansowych - projekt przewiduje skrócenie terminu wypłaty należności za realizację świadczeń leczenia uzdrowiskowego z 14 do 5 dni roboczych (zmiana § 25 załącznika) oraz terminu płatności należności wstrzymanych z powodu braków w dokumentach rozliczeniowych z 7 do 5 dni (zmiana w § 26 ust. 4 załącznika);

5) przyspieszenia oraz usprawnienia w składaniu oświadczeń i wniosków dotyczących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - projekt przewiduje   uproszczenie zasad ich składania. Projekt umożliwia składanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz świadczeniodawców oświadczeń za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych, o których mowa w § 10 ust. 1, po uzyskaniu potwierdzenia ich doręczenia (zmiany w § 39 i § 40 załącznika);

6) zmniejszenia ilości dokumentów przekazywanych do oddziału wojewódzkiego NFZ zrezygnowano z konieczności przekazywania przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających dokonanie zmian podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności;

7) reagowania na sytuację występujących przypadków ograniczenia, jak i zaprzestawania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ - proponuje się wprowadzenie zmian w sposobie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy świadczeniodawcami, a NFZ.

Projekt przewiduje, że rozwiązania umożliwiające wypłatę wynagrodzenia w formie zaliczkowej dotyczyć będą podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczyły zakres działalności i czasowo zmniejszyły liczbę udzielanych planowych świadczeń. 

Jednakże oprócz ograniczenia udzielania świadczeń, część świadczeniodawców zaprzestaje udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzany mechanizm ma na celu zapewnienie, by ułatwienia w przepływie środków oraz środki finansowe wypłacane w formie zaliczki i stawki kapitacyjnej, trafiały do podmiotów, które pomimo ograniczenia działalności leczniczej nadal udzielają świadczeń opieki zdrowotnej i ponoszą z tego tytułu  wyższe koszty utrzymania działalności.          

Ponadto projekt przewiduje szereg tymczasowych rozwiązań w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii umożliwiających sprawną i terminową realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych i zapewniających elastyczne ich dostosowywanie do zagrożeń powstających w związku z ww. zakażeniami, polegających na:

- skróceniu lub zawieszeniu ciążącego na NFZ obowiązku konsultacji projektów zrządzeń określających przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadkach gdy jest to niezbędne do niezwłocznego wprowadzenia rozwiązań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID - 19,

- zawieszeniu obowiązku zgłaszania do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o zmianach w harmonogramie dotyczące osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (§ 6 ust. 2 załącznika), przy czym zmiany te przy zachowaniu warunków wynikających z § 6 ust. 3 będą nadal możliwe, a świadczeniodawca obowiązany będzie je zgłosić po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

- zawieszeniu obowiązku zgłaszania informacji o zaprzestaniu udzielania świadczeń w przypadku, gdy takie zaprzestanie wynika z wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo epidemii (§ 9 ust. 5 i § 35 załącznika),

- zawieszeniu ograniczeń w zmianach kwoty zobowiązania pomiędzy zakresami świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz pomiędzy tymi umowami (§ 20 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2).

Projekt przewiduje również uchylenie przepisu § 10 ust. 2 oraz § 39 załącznika do rozporządzenia w związku z tym, że kwestie dotyczące zmian umowy pozostają uregulowane na poziomie ustawy. Przepis § 10 ust. 2 jedynie wyrywkowo określa techniczne kwestie dokonywania zmian, które nie wymagają uregulowań na poziomie ogólnych warunków umów. Uchylenie przepisu nie spowoduje, że nie będzie można podpisywania zbiorczych aneksów dotyczących okresów sprawozdawczych, w czasie których dokonano zgłoszeń lub złożono wnioski.

Jednocześnie należy zauważyć, że projekt nie przewiduje zawieszenia przepisów § 10 ust. 3 załącznika do rozporządzenia, które określają jedynie formę realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z § 6 ust. 2 oraz § 9 ust. 5 załącznika.

W § 5 wprowadzono się przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:
1) § 7 ust. 3 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) dopuszcza się składanie przez świadczeniodawców rachunków w postaci papierowej do dnia 30 czerwca 2020 r. W tym czasie świadczeniodawcy powinni się dostosować do wymogu przekazywania rachunku wyłącznie w formie elektronicznej. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Termin wejścia w życie wynika z ważnego interesu publicznego podyktowanego koniecznością zapewnienia płynności finansowej w szczególności podmiotom leczniczym, które w czasie ryzyka transmisji COViD-19 udzielają świadczeń opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Jednocześnie projekt przewiduje zachowanie ułatwień w rozliczaniu świadczeń udzielonych od dnia 14 marca 2020 r. do dnia wejścia w życie niemniejszego rozporządzenia wobec wszystkich podmiotów.

Od 14 marca 2020 r. przewiduje się także stosowanie tymczasowych rozwiązań umożliwiających sprawną i terminową realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych i zapewniających elastyczne ich dostosowywanie do zagrożeń powstających w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 4 projektu).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 1, 3 i 4 oraz  § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z mocą od 14 marca 2020 r., tj. od dnia obowiązywania na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie   Ministerstwo Zdrowia   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH