• Czy przepisy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia dotyczą również prywatnych praktyk lekarskich i czy asystentki oraz higienistki stomatologiczne, pracujące u takich świadczeniodawców, kwalifikują się do podwyżek na zasadach wskazanych w ustawie? - pytają lekarze dentyści
 • Przepisy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia odnoszą się tylko do pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - przypomina Ministerstwo Zdrowia
 • Regulacje, dotyczące najniższych wynagrodzeń, nie obejmują praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (niebędących podmiotami leczniczymi)
 • Asystentki i higienistki stomatologiczne, zatrudnione w takich praktykach, nie są objęte przepisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

Lekarze dentyści, prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i realizujący świadczenia medyczne poza systemem kontraktowania NFZ, chcieli wiedzieć czy dotyczy ich ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Chodziło o wymóg zapewnienia asystentkom i higienistkom stomatologicznym pensji minimalnej na poziomie określonym w przepisach obowiązujących od 1 lipca 2022 r. Takie pytanie skierowane zostało do Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia wskazało, ile mają zarabiać asystentki i higienistki stomatologiczne

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber przypomniał, że ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 z późn. zm.) dotyczy pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Praca w podmiotach leczniczych

Oznacza to, że ustawowe przepisy mają zastosowanie tylko do pracowników, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych. O jakich podmiotach mowa? Tutaj wiceminister Piotr Bromber odsyła do art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.)*.

Nie ma przy tym znaczenia w jakiej formie organizacyjno - prawnej prowadzony jest podmiot leczniczy np. jako:

 • przedsiębiorca - nzoz,
 • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
 • jednostka budżetowa.

Regulacje te nie obejmują jednak praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (niebędących podmiotami leczniczymi).

Zatem asystentki i higienistki stomatologiczne, zatrudnione w takich praktykach, nie są objęte przepisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawowy wykaz rodzajów podmiotów leczniczych 

* Podmiotami leczniczymi, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) są:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050),
 • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 uczestnictwo instytutu w systemie ochrony zdrowia ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192 i 2333),
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
  posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa powyżej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • jednostki wojskowe
  - w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.