• Od 1 lipca wzrosło minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Podwyżki objęły: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, diagnostów, fizjoterapeutów, ale również personel pomocniczy
 • O wzrostach uposażeń decyduje współczynnik przeliczeniowy, przypisany konkretnym grupo zawodowym
 • W przypadku asystentki, higienistki stomatologicznej sprawa nie jest prosta. Podwyżka bowiem zależały od tego, do której grupy pracodawca zakwalifikuje pracowników
 • Komisja Stomatologiczna podała z jakiego współczynnika trzeba korzystać

Higienistka i asystentka. Jaki wskaźnik wzrostu minimalnych płac?  

Okazało się, że ocena sytuacji przedstawiona przez infoDENT24.pl w końcu czerwca 2022 r. była prawidłowa. Zarówno higienistka stomatologiczna, jak i asystentka dentystyczna powinny być zaliczone do grupy: inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia - współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto

Stanowisko KS NRL w sprawie wynagrodzeń higienistki i asystentki

Komisja Stomatologiczna poinformowała:

Na mocy ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352) został wprowadzony nowy załącznik określający wysokość współczynników pracy oraz grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Wobec zapytania dotyczącego umiejscowienia w nowej tabeli współczynników pracy dwóch zawodów: higienistki dentystycznej i asystentki stomatologicznej, wyjaśnia się jak następuje:

Oba zawody mieszczą się w pozycji tabeli: inny pracownik wykonujących zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego”  ze współczynnikiem 0,86.

Zawody higienistki dentystycznej oraz asystentki stomatologicznej są zawodami medycznym. Przemawia za tym np. przedstawiony przez ministra zdrowia projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który w art. 1 wyraźnie potwierdza, iż oba te zawody mieszczą się w kategorii zawodów medycznych (projekt z 20 stycznia 2022 r.).

Dodatkowo z załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. z 2011 r. nr 151 poz. 896) wynika, że w przypadku obu tych zawodów wymagane jest wykształcenie średnie.

W tej sytuacji dla obu zawodów właściwa jest pozycja 7 w tabeli współczynników pracy 0,86.

Tyle KS NRL.

Nie do końca określone uregulowania 

To samo pisaliśmy w materiale z 30 czerwca:

bezsprzecznie zawody: asystentki, higienistki stomatologicznej i technika dentystycznego wymienione zostały w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych.

W kwalifikacjach zawodowych np. higienistka stomatologiczna widnieje pod symbolem 325102 w branży Opieka zdrowotna. Przypisano jej kwalifikacje MED.02: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Jeśli tak, to takim osobom przysługiwałby współczynnik wzrostu płac 0,86.

Nowa tabela płac minimalnych, obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - współczynnik  0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.