Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmiany mające wzmocnić opiekuńczą funkcję szkoły także zapewniając lepszy dostęp do opieki stomatologicznej.  Zobowiązuje organ prowadzący szkoły do informowania o podmiotach realizujących świadczenia stomatologiczne.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. We wrześniu 2018 r. trafi pod obrady parlamentu.

Więcej: rcl.gov.pl