Mapa potrzeb zdrowotnych powstanie, ponieważ - jak podkreśla MZ - obserwuje się istotne różnice w potrzebach zdrowotnych, występujące w poszczególnych regionach.

Resort widzi konieczność podjęcia działań zmniejszających nierówności m.in. poprzez wypracowanie narzędzi lepszego identyfikowania potrzeb zdrowotnych, prowadzenie okresowych ocen skuteczności podejmowanych działań, wzmocnienie udziału województw w organizacji i zarządzaniu systemem ochrony zdrowia oraz opiniowanie celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną.

Pamiętamy, że nie tak dawno, o konieczności stworzenia map stomatologicznych potrzeb zdrowotnych z przedstawicielami MZ rozmawiali dentyści z samorządu lekarskiego.

- Obecnie w ramach NFZ mamy dostępne świadczenia dla dzieci w kontraktach ogólnostomatologicznych i specjalistycznych ortodontycznych. Należałoby się przyjrzeć ich realizacji i rozmieszczeniu. Stąd nasza prośba do ministra zdrowia o stworzenie tzw. map stomatologicznych potrzeb zdrowotnych. Mogłyby one dostarczyć informacji jaka jest dostępność do leczenia w ramach NFZ, gdzie jest ona utrudniona, bądź gdzie jej nie ma - mówiła Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes NRL.

Co zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych?

Przede wszystkim to, że stworzone będą regionalne mapy potrzeb zdrowotnych oraz Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych.

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych ma składać się z części opisujących sytuację demograficzną i epidemiologiczną, stan infrastruktury medycznej oraz jej wykorzystanie, jak również prognozę potrzeb zdrowotnych.

Za jej opracowanie będą odpowiedzialni wojewodowie, a jej treść będzie obejmowała analizę dla poszczególnych powiatów oraz porównanie między nimi na tle całego województwa. Wnioski z map regionalnych, uzupełnione o analizę świadczeń udzielanych w poszczególnych województwach oraz o porównania pomiędzy nimi - w odniesieniu do wskaźnika ogólnopolskiego - będą składały się na Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych.

Część demograficzna map będzie zawierać analizę takich aspektów jak liczba ludności, struktura ludności ze względu na płeć i wiek, liczba urodzeń, współczynniki płodności oraz zagęszczenie ludności.

Analizie przestrzennej zostaną poddane również wartości standaryzowanego wskaźnika umieralności ze względu na przyczyny zgonów istotne z punktu widzenia zdrowia.

Część dotycząca infrastruktury medycznej będzie zawierać informacje o liczbie świadczeniodawców z podziałem na zakres udzielanych przez nich świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mapy będą zawierać informacje o strukturze jednostki, częstości korzystania z poradni specjalistycznych z uwzględnieniem rozpoznań oraz czasu oczekiwania na wizytę. Ich analiza pozwoli na statyczny opis potencjału infrastruktury medycznej w jednostkach stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz potrzeb zdrowotnych, które mogą być w nich zrealizowane.

Kolejną częścią mapy będzie analiza udzielonych świadczeń według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Pozwoli ona na określenie przeciętnego profilu analizowanej jednostki i identyfikację podmiotów o strukturze odbiegającej od przeciętnego poziomu w województwie/kraju. Umożliwi to wskazanie świadczeniodawców zaspokajających dany typ potrzeb zdrowotnych uwzględniając realne potrzeby populacji.

Innym elementem map jest analiza migracji pacjentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami podziału terytorialnego państwa. Pozwala ona na zdefiniowanie potrzeb zdrowotnych, za którymi migrują pacjenci, określenie w jakich regionach są zaspakajane poszczególne potrzeby oraz jakie ośrodki specjalizują się w realizacji danych świadczeń.

Elementem map będą także prognozy, które obejmują predykcje dotyczące epidemiologii oraz wynikającego z płynących potrzeb zapotrzebowania na infrastrukturę medyczną.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Więcej: www.rcl.gov.pl