• Żołnierze zawodowi (na określonych stanowiskach służbowych) uzyskali od 10 sierpnia 2023 r. prawo do dodatkowych świadczeń stomatologicznych 
 • Leczenie ubytków pochodzenia niepróchnicowego możliwe jest z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych i cementów glasjonomerowych
 • W przypadku zabiegów higieny stomatologicznej wprowadzono m.in. usunięcie złogów nazębnych (skaling, piaskowanie) wraz z fluoryzacją (nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym)

10 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z 27 czerwca 2023 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 13 lipca 2023 r. Poz. 1334).

Zestaw dodatkowych świadczeń stomatologicznych

Poszerzony zakres świadczeń stomatologicznych obejmuje:

 • badanie lekarskie stomatologiczne oraz ocena stanu układu stomatognatycznego na podstawie zdjęcia pantomograficznego, wykonywanego nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym;
 • higiena stomatologiczna obejmująca usunięcie złogów nazębnych (skaling, piaskowanie) wraz z fluoryzacją, wykonywane nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym;
 • znieczulenie stomatologiczne;
 • w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją:
  - opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych klasy od I do V według Blacka oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych, cementów glasjonomerowych,
  - leczenie endodontyczne z wypełnieniem kanałów korzeniowych oraz wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych,
  - odbudowę korony zęba po leczeniu endodontycznym metodą bezpośrednią z użyciem wkładów metalowych lub z włókna szklanego;
 • w zakresie chirurgii stomatologicznej:
  - ekstrakcję zęba,
  - nacięcie ropnia wewnątrzustnego,
  - resekcję wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych;
 • w zakresie chorób błon śluzowych i przyzębia:
  - kiretaż,
  - leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej,
  - założenie opatrunku periodontologicznego.

W przypadku procedur z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją rozporządzenie wprowadza  materiały kompozytowe światłoutwardzalne i cementy glasjonomerowe.

Komu przysługują dodatkowe świadczenia

Stanowiska służbowe, uprawniające żołnierzy do korzystania z dodatkowych świadczeń zdrowotnych:

 • żołnierz, zaszeregowany do grupy osobowej pilotów,
 • żołnierz w składzie załogi okrętu podwodnego Marynarki Wojennej, bez względu na nazwę tego stanowiska,
 • na którym, w ramach obowiązków wynikających z karty opisu stanowiska służbowego, wykonuje zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego, bez względu na nazwę tego stanowiska,
 • w jednostkach wojsk specjalnych, zaszeregowane do grupy osobowej lądowych działań specjalnych oraz grupy osobowej morskich działań specjalnych, lub w oddziale specjalnym Żandarmerii Wojskowej, na którym wykonuje zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub w tym zakresie uczestniczy w szkoleniu, bez względu na nazwę tego stanowiska służbowego,
 • w jednostkach wojsk powietrznodesantowych, zaszeregowane do grupy osobowej aeromobilnej – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.