• Obwieszczenie ministra zdrowia podaje ile wynosić ma zasadnicze wynagrodzenie stażystów - lekarza i lekarza dentysty
 • Lekarz na stażu wciąż będzie zarabiał mniej niż wynosi średnia krajowa, ale w stosunku do dotychczasowego poziomu jest to wzrost aż o 28 proc.
 • Wskaźnik korygujący dla wynagrodzeń stażystów wynosi 0,95 średniej krajowej. Dla innych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych waha się on od 0,65 do 1,45   

Stażyści mniej zarobić nie mogą

Zmiana uposażenia stażystów od 1 lipca jest konsekwencją wejścia w życie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1352).

Z ustawy tej wynika, że od 1 lipca 2022 r. wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego należy podnieść do wysokości 5379 zł.

Jest to kwota odpowiadająca iloczynowi współczynnika pracy dla lekarza stażysty albo lekarza dentysty stażysty (0,95) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. w wysokości 5662,53 zł podawanej przez GUS.

Tabela płac minimalnych obowiązująca od 1 lipca 2022 r.

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto (współczynnik 1,45);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto (współczynnik 1,29);
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto (współczynnik 1,19);
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto (współczynnik 0,95);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto (współczynnik 1,02);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto (współczynnik 0,94);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto (współczynnik 0,86);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto (współczynnik 1,0);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto (współczynnik 0,78);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto (współczynnik 0,65).