• Usługa polegająca m.in. poprawie fizycznego lub psychicznego samopoczucia człowieka poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie musi być określona jako świadczenie zdrowotne - postuluje Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
  • Zmiana prawa jest konieczna, gdyż obserwuje się, iż ingerencji w tkankę ludzką dokonują osoby nieposiadające wykształcenia medycznego
  • SLDE zwraca uwagę na fakt, że karnoprawne sankcje za naruszenie nietykalności cielesnej, zdrowia lub życia człowieka nie są wystarczającą gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym ze świadczeń z zakresu medycyny estetycznej, albowiem są reakcją ex post

Konieczna zmiana definicji świadczenia zdrowotnego 

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych chce zmiany definicji zawartej w ustawie o działalności leczniczej. Chodzi w zasadzie o rozszerzenie tej definicji (2 ust. 1 pkt 10) w taki oto sposób (część pogrubiona):

,,świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w tym działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego lub psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie”.

Procedury medycyny estetycznej stanowią świadczenie zdrowotne

Według SLDE konieczne jest takie doprecyzowanie definicji świadczenia zdrowotnego, aby nie było wątpliwości, że procedury medycyny estetycznej wykonywane od lat przez lekarzy i lekarzy dentystów stanowią świadczenie zdrowotne. Znowelizowana definicja pociągnie za sobą konieczność doprecyzowania art. 2 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która obecnie brzmi tak:

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Stowarzyszenie przypomina, że świadczenia z zakresu medycyny estetycznej to działania estetyczno - naprawcze stanowiące o poprawie wyglądu zewnętrznego poprzez ingerencję procedurami medycznymi w tkanki i narządy ludzkie. Tymczasem obserwuje się, iż ingerencji w tkankę ludzką dokonują osoby nieposiadające wykształcenia medycznego.

Ograniczyć aktywność podmiotów spoza branży medycznej

Pacjenci (klienci) często nie mają świadomości, że korzystają ze świadczenia zdrowotnego w celu poprawy własnego wyglądu i zdrowia. Wobec zbyt ogólnie sformułowanej definicji świadczenia zdrowotnego - osoby wykonujące inne zawody niż zawód lekarza bądź lekarza dentysty przeświadczone są o braku jakiejkolwiek regulacji prawnej z zakresu wykonywania procedur medycyny estetycznej, co jest dla nich jedynym argumentem za ich wykonywaniem w warunkach innych niż podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Wobec komercyjnego trybu udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej, system prawny powinien zagwarantować pacjentowi, a nie klientowi salonów klarowne normy prawne adekwatne do podejmowanych działań medycznych wobec niego - uważa Stowarzyszenie.

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad udzielaniem świadczeń z zakresu medycyny estetycznej musi być wykonywane w ramach systemu ochrony zdrowia.

Jakie konsekwencje wykonania nieudanego zabiegu 

Karnoprawne sankcje za naruszenie nietykalności cielesnej, zdrowia lub życia człowieka nie są wystarczającą gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym ze świadczeń z zakresu medycyny estetycznej, albowiem są reakcją ex post. Z całą pewnością także system ochrony prawnej konsumenta nie może zostać uznany za wystarczający - ocenia SLDE.

Odpowiedzialność podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu medycyny estetycznej opiera się nie tylko na przepisach prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, ale dodatkowo zagwarantowana jest odpowiedzialność zawodowa określona w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Zakres kompetencji osób wykonujących świadczenia z zakresu medycyny estetycznej obejmują zarówno umiejętności wykonywania tych świadczeń , jak też umiejętności postępowania w razie powikłań.

Petycję do Sejmu podpisała prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych dr n. med. Ewa Kaniowska.