PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarz z mniejszym chorobowym. Wina ZUS, bo zwlekał z decyzją

Autor: miro • Źródło: ms
27-06-2022, 08:21
Lekarz z mniejszym chorobowym. Wina ZUS, bo zwlekał z decyzją Lekarz z mniejszym chorobowym. Wina ZUS, bo zwlekał z decyzją Fot. AdobeStock
Zwolnienia w uiszczaniu składek ZUS w początkowym okresie pandemii nie dla wszystkich płatników okazały się korzystne. W przypadku prowadzącej gabinet stomatologiczny kluczowe okazały się niejasne przepisy dotyczące regulowania miesięcznych należności.
  • Nie wystarczy opłacić zaległych składek ZUS. Należy śledzić za jakie okresy zostały one zaksięgowane
  • Przerwa w opłacaniu składek ZUS skutkuje mniejszą wypłatą chorobowego
  • Sąd staje po stronie płatniczki przyjmując, że szybko zmieniające się przepisy w czasie pandemii COVID-19 usprawiedliwiają zagubienie w gąszczu powinności.
  • Sytuacji nie ułatwia zwłoka w udzielaniu odpowiedzi występująca po stronie ZUS.

Prolongata w uiszczaniu składek ZUS 

Dentystka, ze względu na pandemię, w marcu 2020 r. czasowo zamknęła gabinet dentystyczny. Wpłynęło to na wysokość jej przychodów, w związku z czym 3 kwietnia 2020 r. złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W związku ze złożeniem tego wniosku nie uiściła składek za te miesiące w ustawowym terminie.

9 lipca 2020 r. i 5 sierpnia 2020 r. dokonała jednak zapłaty składek należnych za czerwiec i lipiec 2020 r. w pełnej wysokości.

Organ rentowy pismami z 18 sierpnia 2020 r. poinformował dentystkę o zwolnieniu z opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. w kwotach po 1626,77 zł.

9 września 2020 r. ubezpieczona wniosła o wyrażenie zgody na uiszczenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za marzec - maj 2020 r. po terminie i przywrócenie ciągłości w podleganiu ubezpieczeniu, oświadczając że wszelkie zaległości wobec ZUS zostały już uregulowane.

Pismem z 25 września 2020 r. organ rentowy poinformował ubezpieczoną o wyrażeniu zgody na opłacenie składek po terminie. ZUS wskazał ponadto, że warunkiem dalszego pozostawania w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym jest opłacanie przez ubezpieczoną w terminie należnej składki na ubezpieczenia.

ZUS podał, iż składki za czerwiec i lipiec 2020 r. zostały opłacone po ustawowym terminie płatności

Przerwa w uiszczaniu składek skutkuje niższym zasiłkiem chorobowym

W związku z ciążą i narodzinami dziecka dentystka wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłków chorobowego i macierzyńskiego. Kwota zasiłków była dla ubezpieczonej zaskakująco niska, w związku z czym wystąpiła do ZUS o wyjaśnienie sposobu obliczenia.

W piśmie z 5 lutego 2021 r. organ rentowy przedstawił sposób obliczenia zasiłków chorobowego i macierzyńskiego oraz poinformował dentystkę, że ta podlegała dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu od 24 października 2019 r. do 31 maja 2020 r. i od 1 sierpnia 2020 r. Z uwagi na to, że między okresami podlegania ubezpieczeniu wystąpiła przerwa przekraczająca 30 dni, która nie była związana z ustaniem tytułu do ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego została ustalona z uwzględnieniem przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres od sierpnia do października 2020 r.

Uregulowanie zaległych składek to za mało

Dentystka złożyła do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie płatności składek na ubezpieczenia społeczne i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należnych za czerwiec i lipiec 2020 r. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że dokonała zapłaty składek po terminie płatności ze względu na wyjątkowe okoliczności wynikające z trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią oraz dezorganizacji pracy występującej w tamtym okresie.

Dodała także, że śledziła nowelizowane dynamicznie przepisy prawa, jednak ze względu na zmieniające się z dnia na dzień warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a także stres wywołany obawą o dalszy byt firmy, doszło do formalnego uregulowania należnych składek po terminie, co stwierdziła dopiero po zapoznaniu się z przesłaną przez ZUS informacją roczną.

Ubezpieczona podkreśliła, że na dzień złożenia wniosku, wszystkie składki są uregulowane, a na jej koncie widnieje nadpłata.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoznał powyższy wniosek negatywnie, wskazując że podstawa wymiaru składek za czerwiec i lipiec 2020 r. nie została przyjęta do wypłaconego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Sąd Okręgowy: zwłoka w opłatach nie z winy dentystki

W ocenie Sądu Okręgowego, dla rozpoznania kwestii podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w czerwcu 2020 r. i w lipcu 2020 r. Zasadnicze było ustalenie okoliczności, które doprowadziły do nieterminowej zapłaty składek za te miesiące.

W kwestii tej Sąd w pełni uwzględnił stanowisko przedstawione przez ubezpieczoną w odwołaniu, z którego wynika, że powodem nieterminowości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za czerwiec i lipiec 2020 r. była zwłoka organu rentowego w rozpoznaniu wniosku z 3 kwietnia 2020 r. o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., złożonego przez ubezpieczoną na podstawie art. 31 z ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 374, dalej jako ustawa covidowa).

Zwłoka po stronie ZUS

O częściowym uwzględnieniu tego wniosku, a więc zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ustalonych od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował ubezpieczoną po ponad czterech miesiącach od złożenia wniosku, pismem z 18 sierpnia 2020 r.

Ubezpieczona w trakcie oczekiwania na rozpoznanie wniosku nie uiszczała składek za miesiące, których dotyczył wniosek, ale 9 lipca 2020 r. dokonała płatności składek za czerwiec 2020 r., zaś 5 sierpnia 2020 r. – za lipiec 2020 r. Jednocześnie pozostawała w przekonaniu, że zostanie zwolniona z obowiązku zapłaty pełnej kwoty należności składkowej za okres od marca do maja 2020 r., co było usprawiedliwione o tyle, że w tamtym okresie istniała duża dynamika zmian przepisów prawa, a ubezpieczona, jako niebędąca prawnikiem, nie w pełni w tych zmianach się orientowała.

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o niepełnym zwolnieniu z obowiązku opłacania składek za marzec - maj 2020 r., ubezpieczona 9 września 2020 r. uregulowała całą zaległość wraz z odsetkami za zwłokę.

W celu zabezpieczenia ciągłości podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu złożyła również wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia składek należnych za okres od marca do maja 2020 r. Ubezpieczona nie miała świadomości tego, że opłacone przez nią 9 lipca 2020 r. i 5 sierpnia 2020 r. składki za czerwiec i lipiec 2020 r. zostaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1831), rozliczone na poczet należności o najwcześniejszym terminie płatności, czyli należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., co z kolei doprowadzi do uznania przez organ rentowy, że składki za miesiące czerwiec i lipiec 2020 r. zostały opłacone nieterminowo.

Z tego faktu ubezpieczona zdała sobie sprawę dopiero w lutym 2021 r., gdy zapoznała się ze szczegółowym rozliczeniem wpłat udostępnionym w Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wyjaśnieniami dotyczącymi obliczenia wysokości przyznanych jej zasiłków chorobowego i macierzyńskiego.

Ubezpieczona 19 lutego 2021 r. złożyła wniosek o wyrażenie zgody na uiszczenie po terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za czerwiec i lipiec 2020 r., który nie został przez organ rentowy uwzględniony. Konsekwencją odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia składek było wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2021 r.

W ocenie Sądu Okręgowego nieuwzględnienie przez organ rentowy wniosku ubezpieczonej z 19 lutego 2021 r. było niezasadne. Sąd analizując sprawę ocenił, że istniały przesłanki do wyrażenia ubezpieczonej zgody na opłacenie składek po terminie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   ZUS   choroba zawodowa   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH