• Czy lekarz może skorzystać z preferencyjnego opłacania składek ZUS jeśli po stażu, w trakcie którego zatrudniony był na etacie, realizuje dla tego samego pracodawcy zadania zawodowe jako prowadzący działalność gospodarczą?
  • Urzędnicy ZUS zakwestionowali prawo do preferencyjnego płacenia składek przez dentystkę po skończeniu przez nią stażu podyplomowego
  • Spór rozstrzygnął Sąd Okręgowy w Szczecinie, który przyjął argumenty przedstawiane przez dentystkę       

Praca lekarza na stażu i po stażu. Co ze składkami ZUS? 

Stomatolog skończyła staż podyplomowy w lecznicy, w której pracowała na etacie. Po tym okresie podjęła współpracę z byłym pracodawcą, ale już jako właścicielka praktyki stomatologicznej. Dentystka zamierzała opłacać preferencyjne składki ZUS, przysługujące rozpoczynającym działalność gospodarczą. Na takie rozwiązanie nie chciał przystać ZUS. Sprawa trafiła do sądu.

Według urzędników ZUS zakres czynności, świadczonych na rzecz pracodawcy, dla którego wykonywana jest praca w ramach działalności gospodarczej, nie może - choćby częściowo - pokrywać się z zakresem obowiązków realizowanych w ramach uprzedniego stosunku pracy u tego samego pracodawcy.

Ograniczenie w preferencyjnym opłacaniu składek 

To bardzo ważne zastrzeżenie, gdyż w takiej sytuacji osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej nie ma prawa do preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w wysokości nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z art. 18a ust. l ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak, niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Skorzystać z takiej możliwości nie mogą osoby, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  • wykonują działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia takiej działalności (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 ZUS uznał, że w przedstawionych okolicznościach doszło do złamania warunku niewykonywania obowiązków służbowych na rzecz byłego pracodawcy. W związku z taką sytuacją – w ocenie urzędników – lekarce nie przysługiwało preferencyjne opodatkowanie jako osobie rozpoczynającej działalność gospodarczą.

Dentystka protestuje wobec decyzji ZUS

Z takim stanowiskiem nie zgodziła się lekarka i skierowała sprawę do sądu.

Sędziowie z Sądu Okręgowego w Szczecinie uznali, że organ rentowy dokonał prymitywnej wykładni przepisów ograniczających zastosowanie preferencyjnego wymiaru składek.

Sąd przypomniał, że osoba z prawem wykonywania zawodu, prowadząca działalność gospodarczą, wykonuje czynności bez nadzoru merytorycznego.

Praca stażysty natomiast ma charakter szkoleniowy. Jej celem jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu. Stażysta nie może samodzielnie podejmować jakichkolwiek czynności bez uprzedniej zgody i kontroli lekarza nadzorującego (w przeciwieństwie do czynności lekarza posiadającego pełne uprawnienia zawodowe, który samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje).

Sędziowie argumentowali, że przede wszystkim należy wziąć pod uwagę cel stażu lekarskiego oraz obowiązki i uprawnienia lekarza stażysty.

Staż jest jedynie etapem w karierze zawodowej medyka, formą swego rodzaju „aplikacji”, mającej na celu de facto naukę zawodu i przygotowanie zawodowe do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza. Odbywania stażu nie sposób zatem uznać za wykonywanie zawodu lekarza.

Wykonywanie takiego zawodu polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

  • badaniu stanu zdrowia,
  • rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,
  • leczeniu i rehabilitacji chorych,
  • udzielaniu porad lekarskich,
  • wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

W przypadku lekarza dentysty są to świadczenia w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

Sędziowie uznali, że realizowania (w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej) usług medycznych przez lekarza, mającego już prawo wykonywania zawodu - nie można utożsamiać z zadaniami podejmowanymi w ramach stażu.

W tej sytuacji Sąd Okręgowy w Szczecinie przychylił się do stanowiska dentystki i zmienił zaskarżoną decyzję ZUS.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt VI U 55/22.