PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarz musi wystrzegać się reklamy. Przestrogi rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Autor: miro • Źródło: OIL Białystok/infoDENT24.pl
28-12-2022, 13:43
Lekarz musi wystrzegać się reklamy. Przestrogi rzecznika odpowiedzialności zawodowej Jak informować pacjentów o usługach medycznych Fot. AdobeStock
W zasadzie tylko wyniki pracy lekarza, lekarza dentysty są dla nich jedyną, dopuszczalną formą reklamy. Medycy o swojej aktywności zawodowej, co najwyżej, mogą informować. Jak to robić, aby nie popaść w konflikt z prawem - przypomina Małgorzata Maria Topolska, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Białymstoku

Małgorzata Maria Topolska, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Białymstoku na stronie oilbialystok.pl przedstawia w witrynie Z kącika Rzecznika użyteczne informacje dla lekarzy i lekarzy dentystów. W jednym z ostatnich wpisów podejmuje temat: informacja versus reklama.

Wyniki pracy są dla lekarza, lekarza dentysty jedyną formą reklamy  

Małgorzata Maria Topolska przypomina m.in. o tym, o czym mówi art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej:

 • Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione.
 • Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć jednak cech reklamy (art. 14 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest również lekarz wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Wynika z tego, iż zakaz reklamy odnosi się także do lekarza, lekarza dentysty prowadzącego praktykę lekarską (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

Informacja medialna:

 • nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać żadnej formy zachęty do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym np. słów takich jak zapraszam czy polecam;
 • nie powinna zawierać zdjęcia lekarza ponieważ lekarz nie powinien wyrażać zgody na udostępnianie swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.

Klinika nie dla każdego

W nazwie placówki nie można używać słowa klinika.

Klinikami są szpitale i oddziały należące do uniwersytetów medycznych, a nie dowolna placówka lecznicza, o czym mówi ustawa o działalności leczniczej.

Nie zakazuje ona jednak używania synonimów, a także tłumaczeń słowa klinika. Z tego powodu niektórzy próbują obejść prawo używając nazwy „clinic”. Proponuję jednak tego nie robić.

Wąski zakres dopuszczalnej informacji 

Lekarz wykonujący praktykę może podawać do publicznej wiadomości informacje o udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

 • tytuł zawodowy,
 • imię i nazwisko,
 • miejsce, dni i godziny przyjęć.
 • stopień naukowy,
 • tytuł naukowy,
 • posiadane specjalizacje i umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny,
 • szczególne uprawnienia
 • numer telefonu.

Nie reklamujcie się wbrew prawu, nie zmuszajcie Rzecznika do wszczynania postępowań i sięgania po dostępny mu zakres kar, od upomnienia, poprzez naganę, do finansowych włącznie – przestrzega Małgorzata Maria Topolska.

Do wykazu tego można jeszcze dorzucić

 • Określenie cen i sposobu płatności - w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne.

Jaka forma informacji o prowadzonych świadczeniach medycznych

Swego czasu, z prośbą o wyjaśnienie różnić pomiędzy informacją a reklamą infoDENT24.pl zwrócił się do mecenasa Wojciecha Idaszaka z Zespołu Radców Prawnych NIL. Z uzyskanych wówczas informacji warto przypomnieć, że dane, o których wspominała Małgorzata Maria Topolska mogą być udostępnianie wyłącznie poprzez:

 • nie więcej niż dwie stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż dwie tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;
 • ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;
 • informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;
 • zamieszczenie informacji na stronach internetowych;
 • specjalne telefony informacyjne;

Informacja taka nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

 • żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
 • informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń;
 • cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji  poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne;
 • informacji o jakości sprzętu medycznego

W przypadku "uprawiania" reklamy grożą sankcje

Reklamując swoje usługi lekarz dentysta postępuje niezgodnie z art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, przepisem art. 14 ustawy o działalności leczniczej oraz uchwałą Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2011 r.

Działanie takie stanowi przewinienie zawodowe i podlega odpowiedzialności zawodowej, na zasadach przewidzianych w ustawie z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Naruszenie zakazu reklamy usług zdrowotnych stanowi również wykroczenie określone w art. 147a kodeksu wykroczeń i może skutkować nałożeniem kary:

 • aresztu,
 • ograniczenia wolności
 • grzywny.

Dodatkowo w przypadku, gdy reklama usług zdrowotnych prowadzona jest z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub uchybia godności człowieka może być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji i skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o nieuczciwej konkurencji tj. karze aresztu lub grzywny.

Kontrola z ramienia OIL

Lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej może być poddany kontroli przez organ prowadzący rejestr (właściwą okręgową radę lekarską) zgodnie z art. 111 ustawy o działalności leczniczej.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (np. złamanie zakazu reklamy) i określa termin ich wykonania, a w przypadku niezastosowania się do nich wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą z rejestru

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH