• Fiskalna przyczyna wyłączenia lekarzy i lekarzy dentystów z grupy osób wykonujących wolny zawód przez ministra finansów.
  • Powodem restrykcji jest chęć podwyższenia zobowiązań podatkowych medyków - informuje NRL.
  • Zamierzony przez ustawodawcę cel podatkowy był możliwy do osiągnięcia w inny sposób niż ingerowanie w istotę definicji wolnego zawodu - ocenia NRL.

Dziwne to prawo jeśli w świetle jednych przepisów obywatel jest kimś, a w rozumieniu innych regulacji -  tym kimś już nie jest, a wszystko w celu dopasowania podatkowych zobowiązań płatników do realizowanej polityki fiskalnej.

Minister finansów modyfikuje zakres wolnego zawodu 

NRL poinformowała o stanowisku Ministerstwa Finansów, wyłączającego lekarzy i lekarzy dentystów z grupy osób wykonujących wolny zawód. Okazuje się, że restrykcja ta ma ściśle określony zakres.

Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów tak przekonywał samorząd lekarzy i lekarzy dentystów do swoich racji:

Zawarta w przepisach ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.) definicja wolnego zawodu, z której ostatnimi zmianami wyłączono lekarzy i lekarzy dentystów, jest definicją stworzoną jedynie na potrzeby tej ustawy – dla potrzeb ustalania podatku dochodowego.

Wyłączenie z tej definicji lekarzy i lekarzy dentystów nie miało na celu deprecjonowania osób wykonujących te zawody, lecz miało skutkować określeniem innego (niższego) progu podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług zdrowotnych, niż przewidziany dotychczas dla osób mieszczących się w definicji wolnego zawodu określonej dla potrzeb podatkowych.

NRL komentuje: wyjaśnienie to nie odnosi się do wyrażonego przez Radę podglądu, że opisany skutek w zakresie zmiany obciążeń podatkowych możliwy był do osiągnięcia w inny sposób – bez wykreślania z definicji wolnych zawodów – zawodów medycznych nawet, jeśli definicja ta została sformułowana jedynie na potrzeby jednej ustawy.

Zmiana przepisów podatkowych przy pomocy wolnego zawodu 

NRL tak argumentowała, dlaczego nie należało dokonywać modyfikacji podatkowych przy pomocy definicji wolnego zawodu. 

Nowa definicja wolnego zawodu, zawarta przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, eliminuje z tej kategorii wszystkie zawody medyczne m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Powodem takiej restrykcji jest chęć podwyższenia zobowiązań podatkowych niektórych podatników (także medyków). To niedopuszczalne - alarmuje NRL.
 
Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty odpowiada wszystkim wymogom wolnego zawodu.

Samorząd lekarski wyraża sprzeciw wobec usuwania zawodów lekarza i lekarza dentysty z definicji wolnego zawodu w jakichkolwiek przepisach prawa.
Zamierzony przez ustawodawcę cel podatkowy był możliwy do osiągnięcia przy pomocy innej techniki legislacyjnej, nie ingerującej w istotę definicji wolnego zawodu.

Ustawa odbiera lekarzom i lekarzom dentystom status wolnego zawodu
1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzające m.in. zmiany w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993), definiującym dla potrzeb tej ustawy pojęcie wolnego zawodu. Nowe brzmienie definicji ustawowej wolnego zawodu zamieszczone w tym przepisie eliminuje z zakresu tego pojęcia wszystkie zawody medyczne, w tym również zawody lekarza i lekarza dentysty. Na taki zabieg legislacyjny nie ma zgody samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Samorząd lekarski wyraża sprzeciw wobec usuwania zawodów lekarza i lekarza dentysty z definicji wolnego zawodu w jakichkolwiek przepisach prawa.

Zawód lekarza i lekarza dentysty, obok takich zawodów jak np. adwokat czy radca prawny, jest jednym z zawodów, które ze względu na swą ugruntowaną specyfikę powinien być zawsze uznawany za wolny zawód. Ustrojowy status niektórych zawodów, w tym zawodów lekarza i lekarza dentysty, jako wolnych zawodów nie może być objęty dowolnością regulacyjną ustawodawcy zwykłego.

Zawód lekarza i lekarza dentysty to wolny zawód

Pojęcie wolnego zawodu występuje od dawna w piśmiennictwie prawniczym polskim i europejskim oraz w aktach normatywnych. W polskim porządku prawnym nie ma wprawdzie definicji legalnej tego pojęcia o znaczeniu systemowym, ale w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie podjęto skuteczną próbę wskazania kryteriów opisujących cechy wolnego zawodu.

Wskazuje się, że to co charakteryzuje i wyróżnia wolne zawody spośród innych zawodów, to przede wszystkim osobiste wykonywanie zespołu czynności o charakterze intelektualnym, wymagających wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz etycznych, a także samodzielność i niezależność w wykonywaniu zawodu, szczególny charakter relacji pomiędzy osobą wykonującą wolny zawód a odbiorcą świadczenia opierający się przede wszystkim na zaufaniu, etos i misja wykonywania zawodu (zapewniającego świadczenie usług ich odbiorcom, ale też ochronę istotnych wartości interesu ogólnego), osobista odpowiedzialność za należyte wykonanie świadczenia (zarówno majątkowa, jak i korporacyjna), wymóg zachowania przez przedstawicieli danego zawodu tajemnicy zawodowej oraz przestrzeganie reguł etyki lub deontologii zawodowej. 

Apetyt fiskusa powodem zmiany definicji wolnego zawodu

Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie zawodu lekarza odpowiada wszystkim tym wymogom. Zawód lekarza bezsprzecznie stanowi wolny zawód. Status zawodu lekarza jako wolnego zawodu był i jest powszechnie akceptowany.

Dlatego też sprzeciw środowiska lekarskiego budzi wprowadzanie do porządku prawnego definicji, która wyłącza z wolnych zawodów zawód lekarza i lekarza dentysty. Jest to odbierane jako deprecjonowanie tego zawodu. Jeżeli intencją ustawodawcy była jedynie zmiana wysokości i formy opodatkowania określonych dochodów niektórych podatników (w tym wypadku lekarzy i lekarzy dentystów), to zamierzony efekt należało osiągnąć za pomocą innych metod zapisu treści ustawy, a nie poprzez wykreślanie zawodu lekarza i lekarza dentysty z definicji wolnego zawodu.

Z całą pewnością zamierzony przez ustawodawcę cel podatkowy był możliwy do osiągnięcia przy pomocy innej techniki legislacyjnej, nie ingerującej w istotę definicji wolnego zawodu.

Więcej: NRL