PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarz dentysta w roli spowiednika

06-03-2013, 00:52
Tajemnica lekarska jest bodajże najbogaciej skodyfikowanym pojęciem dotyczącym działalności lekarza. Nie zmienia to faktu, że wątpliwości co jest, a co nie jest tajemnicą lekarską, co nią być powinno, a co nie - zamiast ubywać, niestety przybywa.

- prowadzony jest proces praktycznej nauki zawodów medycznych (studenci i uczniowie szkół medycznych mogą mieć do czynienia ze studium przypadku pozwalającym na identyfikację pacjenta, po uzyskaniu od niego zgody na uczestnictwo w procesie diagnostyki i leczenia);

- jest to niezbędne dla celów naukowych (wyłącznie w niezbędnym zakresie, gdyż opis przypadku nie musi być połączony z podaniem danych personalnych pacjenta, umożliwiających jego identyfikację, dlatego też prezentacja efektu zabiegu chirurgii estetycznej z pokazaniem całej twarzy wymaga uzyskania pisemnej zgody pacjenta (w innym przypadku należałoby ukryć twarz);

Ogólna zasada - dane pacjenta powinny być uwidocznione w dokumentacji medycznej, wgląd do której jest ograniczony do wąskiej grupy specjalistów;

Tajemnica lekarska a dokumentacja lekarska

Przedsiębiorstwo lecznicze lub lekarz prowadzący dokumentację w praktyce indywidualnej mają obowiązek udostępniać dokumentację:

- pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, za pośrednictwem lekarza prowadzącego;

- jednostkom organizacyjnym opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia;

- właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego (w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru);

- sądom i prokuraturom oraz sądom i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem);

- uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom (jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek);

- organom rentowym lub zakładom ubezpieczeniowym, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

- w ramach badań naukowych (bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację).

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem jej przed ujawnieniem.

Dokumentacja lekarska stanowi własność:

- lekarza, prowadzącego indywidualną praktykę lekarską;

- zakładu leczniczego, w jakim została sporządzona (wówczas odpowiedzialność za jej przechowywanie ponosi kierownictwo zakładu).

Dokumentacja lekarska powinna zawierać

- wyłącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego.

Dokumentacja lekarska nie powinna zawierać:

- oświadczeń obejmujących informacje pozyskane od pacjenta, a nie dotyczące informacji mogących mieć wpływ na proces leczenia.

Kontrole dokumentacji medycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych mogą być przeprowadzane tylko przez upoważnionych lekarzy. Taki wymóg obowiązuje także w sytuacji, gdy o dokumentację występuje instytucja ubezpieczeniowa (obieg dokumentów powinien odbywać się na drodze zakład leczniczy - biegły lekarz instytucji ubezpieczeniowej, z pominięciem urzędników administracyjnych).

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   tajemnica lekarska   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH