Dokumentacja recept wystawianych pro familiae i pro auctore może być prowadzona w sposób uproszczony, jako dokumentacja zbiorcza w formie wykazu. Dokumentacja taka prowadzona być może dla wszystkich osób z rodziny bądź odrębnie dla każdego pacjenta, któremu wystawiana jest recepta pro familiae.

Recepta taka przysługuje współmałżonkowi, wstępnym i zstępnym w linii prostej oraz rodzeństwu. Nie można jej wystawić m.in.: teściom, synowej, zięciowi, szwagrowi, bratowej, dzieciom przysposobionym i dzieciom z poprzedniego związku współmałżonka.

Dokumentacja powinna zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko lekarza wystawiającego receptę pro auctore lub pro familiae;

2.  Numer kolejny wpisu;

3.  Datę wystawienia recepty;

4.  Imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku, gdy dane te nie są wystarczające do ustalenia jego tożsamości, także datę urodzenia lub numer PESEL pacjenta;

5.  Rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu (określone za pomocą numeru statystycznego lub słownie);

6.  Międzynarodową lub własną nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;

7.  Postać, w jakiej lek, środek spożywczy lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;

8.  Dawkę leku lub środka spożywczego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;

9.  Ilość leku, środka spożywczego,lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;

10. Sposób dawkowania w przypadku przepisania:

a) ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędnych pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania, wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania,

b)  leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową,

c)  leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.