• Dentystka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu występując tylko jako wspólnik sp. z o.o. - uznał ZUS
  • Sąd zajął się skargą stomatolog na stanowisko ZUS
  • W sprawach dotyczących obowiązku opłacania składek na ZUS z tytułu bycia wspólnikiem sp. z o.o. prowadziło do tej pory kilka sądów. Wyroki są jednoznaczne 

ZUS ściąga składki od wspólnika sp. z o.o.

ZUS ustalił dentystce podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Stomatolog uważała, że w okresach wskazanych przez ZUS nie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu występując tylko jako wspólnik sp. z o.o.

Dentystka wskazała, że nie pełniła w spółce żadnej funkcji zarządczej i nie wykonywała żadnych czynności faktycznych i prawnych na rzecz spółki. Nie otrzymywała też od spółki żadnego wynagrodzenia. W tej sytuacji nie było podstaw do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – uważała stomatolog.

Sąd analizuje czy ZUS ma prawo naliczyć składki

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że odwołanie dentystki było bezzasadne.

Kwestia sporna sprowadzała się do ustalenia, czy osoba odwołująca się podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i bycia wspólnikiem spółki z o.o. Odpowiedź brzmi tak. Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące.

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy systemowej (ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) dodatkowo obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby płacące składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Wspólnik sp. z o, o. obciążony składkami na ZUS

Z materiału dowodowego sprawy wynikało, że dentystka w okresach objętych zaskarżoną decyzją była jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie nie posiadała w tym czasie innych tytułów do ubezpieczeń.

W takiej sytuacji jako jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dentystka podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu (z mocy art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej).

Podnoszone przez kobietę okoliczności, a mianowicie brak faktycznego wykonywania czynności jako wspólnik, brak pobierania wynagrodzenia - nie mają znaczenia, gdyż obowiązek podlegania ubezpieczeniom z działalności gospodarczej wynika tylko z samego posiadania statusu jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z treści art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej wynika – jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 maja 2021 r. sygn. III UZ 5/21 - że samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej.

Udziałowiec płaci składki ZUS, tylko dlatego, że jest wspólnikiem

Obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. wynika jedynie z posiadaniem przez niego takiego statusu. Nie jest konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej i osiągania przychodów (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 grudnia 2019 r. III AUa 45/19).

W innym wyroku z 22 marca 2019r. (II GSK 187/17) NSA stwierdził, że wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia, bez względu na to, czy prowadzi on działalność gospodarczą, gdyż wspomniany obowiązek powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego określonego statusu prawnego.

Sąd, wydający wyrok w sprawie dentystki, stanowiska te w pełni podziela.

Sygn. akt VIII U 530/21