• Leczenie chorego dziecka (z powodu błędu medycznego) w dużej części zostało sfinansowane ze środków zgromadzonych i przekazanych przez organizację charytatywną
  • Sąd uznał, że winny nie musi już w tej części pokrywać kosztów leczenia
  • Rzecznik Praw Pacjenta stanowczo oponował wobec takiego stanowiska sędziów. Jego zdanie podzielił Sąd Najwyższy

Winny błędu medycznego i zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia 

Leczenie chorego dziecka w dużej części zostało sfinansowane ze środków zgromadzonych i przekazanych przez organizację charytatywną. Sąd uznał, że w takich okolicznościach nie należy dochodzić od pozwanego pieniędzy w części uzyskanej ze zbiórki. 

Pełnomocnik powódki wniósł w tym zakresie skargę kasacyjną i zwrócił się jednocześnie do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o wstąpienie do postępowania.

Rzecznik przystąpił do sprawy, co Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne także na tym etapie. RPP zajął stanowisko wspierające małoletnią pacjentkę.

Zbiórka pieniędzy nie zwalnia z obowiązku pokrycia krzywd

Takie okoliczności jak zbiórka przez organizację pozarządową datków na rzecz pomocy niepełnosprawnemu dziecku, czy też przekazanie środków z odpisu przez podatników 1 proc. podatku dochodowego ma na celu wsparcie osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.

Nie jest to zwolnienie z obowiązku naprawienia krzywd przez podmioty ponoszące odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

Dobrowolne świadczenia osób trzecich na rzecz poszkodowanego nie mogą być uwzględniane przy ustalaniu odszkodowania, chyba że celem zbiórki było zwolnienie osoby odpowiedzialnej od obowiązku naprawienia szkody.

W ocenie Sądu Najwyższego wyrok z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. II CSKP 1301/22), dobrowolne świadczenia osób trzecich na rzecz poszkodowanego nie powinny pomniejszać odszkodowania należnego od sprawcy.

Organizowanie zbiórek publicznych, w celu charytatywnej pomocy poszkodowanym, jest działalnością społeczną. Trudno przyjmować, aby fakt przekazania poszkodowanemu jakichkolwiek środków z takiego tytułu, wpływał na obniżenie odpowiedzialności osoby odpowiadającej za naprawienie szkody.

Inne podejście jest możliwe dopiero wówczas, gdy wsparcie ma odmienny charakter, np. publicznoprawny – wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta.