• Do karty profilaktycznego badania ucznia, prowadzonej w formie elektronicznej, dołączana ma być informacja od lekarza dentysty. Jaka?
  • Dzięki EDM rodzice uczniów będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji zawartych w dokumentacji dzieci, także tej "stomatologicznej"
  • Informacje dotyczące opieki stomatologicznej nad uczniami obejmują m.in. wydane zalecenia, udzielone i zaplanowane świadczenia zdrowotne

Dokumentacja stomatologiczna w szkole w wersji EDM   

W ocenie Ministerstwa Zdrowia, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami przyczyni się do usprawnienia pracy personelu medycznego wykonującego obowiązki zawodowe w szkołach. Dzięki EDM rodzice uczniów będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji zawartych w dokumentacji dzieci. Kontakt ma się odbywać za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

W przypadku leczenia stomatologicznego ma to szczególne znaczenie, bo uzyskanie zgody opiekunów prawnych w tradycyjny sposób (na papierze) jest dość kłopotliwe. Wdrożenie konkretnej procedury w zasadzie wymaga obecności rodzica.

Wymiana informacji. Lekarz dentysta - pielęgniarka szkolna 

Do karty profilaktycznego badania ucznia prowadzonej w formie elektronicznej dołączana ma być informacja od lekarza dentysty. Jaka?

Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z lekarzem dentystą polega na:

  • wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  • podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Informacje "stomatologiczne" dotyczyć mają m.in.

  • wydanych zaleceń,
  • udzielonych i zaplanowanych świadczeń zdrowotnych, w zakresie niezbędnym do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Dane te, zgodnie z ustawą z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami powinny być dołączone do dokumentacji medycznej ucznia (w niej odnotowane są także informacje ustne).