PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Łączenie świadczeń komercyjnych z gwarantowanymi – mocne stanowisko KS NRL

ms
17-12-2017, 12:43
Łączenie świadczeń komercyjnych z gwarantowanymi – mocne stanowisko KS NRL Łączenie procedur stomatologicznych komercyjnych i gwarantowanych (foto: pixabay)
Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że łączenie procedur medycznych finansowanych ze środków publicznych z procedurami płatnymi jest dopuszczalne. Jest to niezbywalne prawo pacjenta, przy czym o możliwości udzielania świadczeń komercyjnych łącznie ze świadczeniami gwarantowanymi powinien decydować lekarz dentysta.

Ze względu na wagę kwestii, których dotyczy stanowisko KS NRL jego treść podajemy w całości.

Wykonywanie komercyjnych świadczeń zdrowotnych w czasie realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – informacja Wiceprezesa NRL, Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 1 grudnia 2017 r. omówiło Stanowisko nr 10/VII/2017 Komisji Stomatologicznej NRL z 10 listopada 2017 r. w sprawie wykonywania komercyjnych świadczeń zdrowotnych w czasie realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że łączenie procedur medycznych finansowanych ze środków publicznych z procedurami płatnymi jest dopuszczalne. Jest to niezbywalne prawo pacjenta, przy czym o możliwości udzielania świadczeń komercyjnych łącznie ze świadczeniami gwarantowanymi powinien decydować lekarz dentysta.

Uzasadnienie
Komisja otrzymuje informacje o toczących się sporach na tle praktyki udzielania świadczeń komercyjnych w czasie wskazanym w harmonogramie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spory te przybierają postać korespondencji, czynności sprawdzających, czasem wniosków pokontrolnych jak również-niestety- postępowań sądowych.

Komisja postanowiła zająć się tą sprawą na trzech kolejnych posiedzeniach. Zasięgnięto opinii prawnych, wysłuchano zainteresowanych lekarzy oraz wniosków zainteresowanych tym problemem komisji okręgowych rad lekarskich. Komisja podjęła powyższe stanowisko uwzględniając całokształt zebranych opinii i spostrzeżeń, po rozważeniu wniosków płynących z dwóch pisemnych opinii prawnych i jednej wygłoszonej na posiedzeniu KSNRL 6 października 2017 r.

Niezależnie od materii czysto prawnej, niezmiernie ważnym aspektem tego zagadnienia jest prawo pacjenta do otrzymania świadczenia na odpowiednim do aktualnej wiedzy medycznej poziomie. W warunkach szczupłości koszyka gwarantowanych świadczeń stomatologicznych odmawianie pacjentom prawa do zastosowania nowoczesnej terapii, za którą są gotowi ponieść pełną opłatę jest już nie tyle nieracjonalne, co naraża lekarza na konflikt z zasadami etyki lekarskiej.

W związku z powyższym Komisja zwraca się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w ramach obowiązków służbowych wykonują czynności kontrolne w placówkach stomatologicznych o wzięcie tego stanowiska pod uwagę. Komisja apeluje też do Narodowego Funduszu Zdrowia o niezwłoczną rewizję wystąpień pokontrolnych i stanowisk procesowych w zakresie, w jakim dotyczą one rzekomej niedopuszczalności łączenia świadczeń publicznych i komercyjnych.

POLECAMY W SERWISACH