PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Kto z lekarzy i na jakich warunkach może być skierowany do walki z epidemią

Autor: miro • Źródło: ms
10-11-2020, 08:54
Publikujemy kompendium wiedzy na temat zasad delegowania lekarzy, lekarzy dentystów do pracy przy zwalczaniu epidemii. Materiał, autorstwa radcy prawnego Kajetana Komara Komarowskiego, ukazał się na portalu OZZL.

4. Co grozi lekarzowi, jeżeli nie dostosuje się do nakazu pracy w określonym miejscu?
Wedle art. 48a ust. 2 u.z.c.z. kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 47 ust. 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł. Zgodnie z ust. 3 ww. przepisu kary pieniężne, o których mowa w ust. 2, wymierza odpowiednio wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia. Jak określa ust. 4 powyższej regulacji decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.

5. Z jakim wyprzedzeniem można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, czy można skierować z dnia na dzień?
W myśl art. 47 ust. 6a u.z.c.z. decyzje, o których mowa w ust. 4: 1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie; 2) nie wymagają uzasadnienia; 3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób. Ponadto należy wskazać, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie wskazują z jakim wyprzedzeniem należy poinformować lekarza o skierowaniu do zwalczania epidemii. Tym samym skoro można poinformować lekarza w każdy możliwy sposób umożliwiający dotarcie decyzji, w tym inny niż na piśmie, to należy uznać, iż można oddelegować lekarza także z dnia na dzień do pracy na oddziale zakaźnym.

6. Kogo nie można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Jak wynika z art. 47 ust. 3 u.z.c.z. skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają: 1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; 2) kobiety w ciąży; 2a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; 2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; 2c) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; 4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną; 5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto jak stanowi ust. 3a powyższej regulacji w przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

7. Czy można kierować lekarza każdej specjalizacji do walki z epidemią i czy konieczne jest zachowanie jakiejś zgodności specjalizacji z miejscem skierowania – np. czy można kierować psychiatrę na SOR albo radiologa do pracy na OIOM-ie?
Jak szczegółowo wskazano w odpowiedzi na pytanie drugie, każdy lekarz może zostać skierowany do zwalczania epidemii, bez względu na specjalizację, co wynika wprost z art. 47 ust. 1 u.z.c.z. Tym samym należy uznać, iż można skierować np. lekarza radiologa na OIOM, a lekarza psychiatrę na SOR.

SŁOWA KLUCZOWE
OZZL   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH