PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto z lekarzy i na jakich warunkach może być skierowany do walki z epidemią

ms
10-11-2020, 08:54
Kto z lekarzy i na jakich warunkach może być skierowany do walki z epidemią OZZL o zasadach delegowania medyków do walki z koronawirusem (foto: pixabay)
Publikujemy kompendium wiedzy na temat zasad delegowania lekarzy, lekarzy dentystów do pracy przy zwalczaniu epidemii. Materiał, autorstwa radcy prawnego Kajetana Komara Komarowskiego, ukazał się na portalu OZZL.

1. Kto może oddelegować lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej u.z.c.z.) decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia. Kolejno art. 16m ust. 15 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (dalej u.z.l.) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez

1.     wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 u.z.c.z. do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu,

2.     pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

2. Kogo z lekarzy można oddelegować – czy tylko lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy tylko lekarzy zatrudnionych w podmiotach publicznych mających podpisaną umowę z NFZ, czy także lekarzy pracujących wyłącznie prywatnie, czy tylko lekarzy zatrudnionych na cały etat czy także tych, którzy pracują na część etatu?
Według art. 47 ust. 1 u.z.c.z. pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. Z powyższego przepisu wynika, iż m.in. pracownicy podmiotów leczniczych oraz osoby wykonywujące zawód medyczny mogą zostać skierowane do zwalczania epidemii. Tym samym wymiar czasu pracy ani rodzaj umowy nie stanowią o dopuszczalności oddelegowania bądź jej braku. Tak więc każdy lekarz może zostać skierowany do zwalczania epidemii.

3. Czy lekarz skierowany do pracy może odmówić udania się do wskazanego miejsca pracy?
Lekarz może odwołać się od wydanej przez wojewodę lub ministra właściwego do spraw zdrowia decyzji, jednakże nie wstrzymuje to jej wykonania, co wynika z art. 47 ust. 6 u.z.c.z. Zatem jeśli lekarz nie zgadza się na przeniesienie na oddział zakaźny, ale nie istnieją przesłanki wyłączającego jego skierowanie, wówczas decyzja jest wiążąca i podlega wykonaniu. Lekarz może podjąć pracę na oddziale zakaźny i równocześnie odwoływać się od decyzji wojewody do ministra właściwego do spraw zdrowia.

SŁOWA KLUCZOWE
OZZL   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH