• Lekarz cudzoziemiec, posiadający uproszczone pwz może m.in.: badać stan zdrowia, rozpoznawać choroby i zapobiegać im, leczyc i rehabilitować chorych, udzielać porad lekarskich, wydawać opinii i orzeczeń lekarskich
 • Jeżeli lekarz cudzoziemiec nie otrzymał pwz w ramach procedury uproszczonej, a jego sprawa prowadzona w okręgowej radzie lekarskiej jest w toku, może wykonywać zawód na podstawie decyzji ministra zdrowia 
 • Odpowiedzialność lekarza nadzorującego, za błędy popełnione przez lekarza posiadającego warunkowe pwz powinna być miarkowana w zależności od danego przypadku

 

Dr n. med. Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu zapytał Ministerstwo Zdrowia o:

 • status prawny,
 • zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej,
 • uprawnienia dotyczące wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

cudzoziemców niebędących obywatelami państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, o których mowa w art.  7 ust. 21 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022, poz. 1731 ze zmianami).

Na to pytanie odpowiedziała Małgorzata Zadorożna dyrektorka Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Świadczenia udzielane przez lekarza z uproszczonym pwz

Art. 7 ust. 21 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.) do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, lekarz, który uzyskał zgodę ministra zdrowia, wyrażoną w formie decyzji, może wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji ministra zdrowia i jest w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu.

Osoba, która uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza, w ramach tzw. systemu uproszczonego, może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności polegających na:

 • badaniu stanu zdrowia,
 • rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,
 • leczeniu i rehabilitacji chorych,
 • udzielaniu porad lekarskich,
 • wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich,

 

Kto nadzoruje lekarza z uproszczonym pwz 

Obowiązki te lekarz powinien wykonywać pod nadzorem lekarza nadzorującego będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu, w którym jest zatrudniony.           

Gdy sprawa pwz lekarza w toku 

Jeżeli lekarz nie otrzymał prawa wykonywania zawodu w ramach procedury uproszczonej, a jego sprawa prowadzona w okręgowej radzie lekarskiej jest w toku, może wykonywać zawód na podstawie decyzji ministra zdrowia.

Dotyczy to sytuacji, w której:

 • minęło 14 dni od dnia złożenia przez lekarza/lekarza dentystę wniosku przyznanie PWZ, a okręgowa rada lekarska ww. prawa nie przyznała we wskazanym terminie.
 • okręgowa rada lekarska wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub uchwałę o odmowie przyznania warunkowego PWZ, a lekarz/lekarz dentysta złożył w przewidzianym przez przepisy terminie, odpowiednio, zażalenie lub odwołanie.
 • gdy postępowanie o przyznanie PWZ, nie zakończyło się prawomocnie, włącznie z etapem postępowania sądowo-administracyjnego.

Nieprzyznanie pwz w ramach procedury uproszczonej

W przypadku prawomocnego zakończenia postępowania prowadzącego do nieprzyznania prawa wykonywania zawodu w ramach procedury uproszczonej, lekarz traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Zdrowia.

Ewentualne błędy popełnione przez lekarza, o którym mowa wart. 7 ust. 21 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty na terenie podmiotu leczniczego odpowiada ten podmiot, jednakże w odpowiedzialności tej może uczestniczyć zarówno lekarz nadzorujący, jak i sam personel medyczny uprawiony do wykonywania danego zawodu.

Odpowiedzialność lekarza nadzorującego

Odpowiedzialność lekarza nadzorującego, za błędy popełnione przez lekarza posiadającego warunkowe prawo wykonywania zawodu albo prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce powinna być miarkowana w zależności od danego przypadku.

W odniesieniu do zawodu lekarza, to lekarz taki może ponosić odpowiedzialność pracowniczą przed pracodawcą i odpowiedzialność cywilną lub karną przed sądami powszechnymi, w zależności od tego do kogo świadczeniobiorca wystąpi z roszczeniem za popełnione błędy. Jeżeli lekarz otrzyma prawo wykonywania zawodu i zostanie wpisany do rejestru lekarzy, to podlega również odpowiedzialności zawodowej przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądem lekarskim.