• Są ścisłe zasady udostępniania danych o przebiegu leczenia pacjenta. o które występują firmy ubezpieczeniowe
 • Informacje udostępniane na wniosek firmy ubezpieczniowej muszą być ograniczone tylko do zakresu umożliwiającego dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego
 • Ubezpieczycielom nie wolno udostępniać danych genetycznych
 • Za prace związane z przygotowaniem informacji ustalona jest konkretna stawka, określona w rozporządzeniu ministra zdrowia  

Kto jest uprawniony do informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego

Powszechną jest praktyką ocena ryzyka ubezpieczeniowego:

 • przy zawieraniu polisy na zdrowie lub życie;
 • w przypadku ustalenia prawa do świadczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciele taką informację mają prawo pozyskiwać od podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oczywiście takie prawo przysługuje tylko przedsiębiorcom, którzy dysponują zezwoleniem na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski.

Co powinien zawierać wniosek o informacje dotyczące osoby leczonej

Firma ubezpieczeniowa ma prawo wystąpić do świadczeniodawcy o informacje dotyczące przebiegu leczenia osoby, która jest ubezpieczona lub która ma stać się właścicielem polisy.

Wniosek taki powinien zawierać:

 • oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, numer NIP;
 • podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji;
 • imię i nazwisko lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń do wystąpienia o udzielenie informacji;
 • informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o ubezpieczonym lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia: chodzi o imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tą informacją).

Do wniosku ubezpieczyciel dołącza się informację o wyrażeniu zgody ubezpieczonego (albo jego przedstawiciela ustawowego) wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody. Od 1 maja 2020 r. zniesiono obowiązek dołączania zgody pacjenta do wniosku. Wystarczy, jeżeli ubezpieczyciel oświadczy, że taką zgodą posiada.

Udzielający informacji ma prawo pobrać za nią opłatę (za każdego pacjenta) w wysokości 0,017 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Z podobnym wnioskiem ubezpieczyciel może zwrócić się do NFZ, w przypadku gdy osoba, której wniosek dotyczy korzystała ze świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakich informacji może wymagać ubezpieczyciel

Informacji wrażliwych ubezpieczyciel może żądać wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu:

 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego;
 • weryfikacji danych o stanie zdrowia podanych przez ubezpieczonego;
 • ustalenia prawa do świadczeń z umowy ubezpieczenia (prawo do odszkodowania)

 Ubezpieczyciel nie może występować o wyniki badań genetycznych.

Firma ubezpieczeniowa może występować wyłącznie o dane, które są niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Są to np.:

 • przyczyny udzielenia świadczeń;
 • wykonane badania diagnostyczne (ich wyniki);
 • wyniki leczenia;
 • rokowania na przyszłość;
 • wyniki przeprowadzonych konsultacji.

W przypadku ustalania prawa do wypłaty z polisy ubezpieczonego – w związku z jego śmiercią, pytania mogą dotyczyć przyczyn zgonu, wyników ewentualnej sekcji.

Odpowiedź na złożony wniosek

Odpowiedzi należy udzielić w ciągu czternastu dni od otrzymania wniosku. Tego typu informacje może podpisać wyłącznie osoba wykonująca zawód medyczny i legitymująca się stosownym upoważnieniem.

Zasady te wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 30 kwietnia 2020 r. Dz.U. Poz. 784 w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.