Z informacji, które mają być gromadzone w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, wykreślono: datę wykonania aktualnych testów specjalistycznych - poinformowała Komisja Stomatologiczna NRL.

Uwzględnienie uwagi samorządu lekarskiego w tym zakresie jest bardzo ważne. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo atomowe placówka medyczna musi raportować do Bazy dane, które wchodzą w jej zakres.

Pierwotnie zakładano, że każdy gabinet, posiadający jakiekolwiek urządzenie radiologiczne, musiałby raportować do KBUR aktualizację zawierającą datę wykonanego testu specjalistycznego, co byłoby niepotrzebnym mnożeniem obowiązków. Wymóg ten wykreślono.

Doprecyzowano także, że informacje gromadzone w KBUR, dotyczące wyniku testów eksploatacyjnych oraz ewentualnych środków naprawczych, będą dotyczyć tylko wyniku negatywnych testów specjalistycznych (a nie również podstawowych).

Uwzględnienie w KBUR informacji, dotyczącej wyniku testu specjalistycznego, nie nakłada nowych obowiązków na jednostki ochrony  zdrowia, z uwagi na fakt, iż obowiązek przekazywania informacji o uzyskanych negatywnych wynikach testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych i podjętych środkach naprawczych, został wskazany w art. 33l ust. 15 ustawy Prawo atomowe.

Stanowisko GIS
Stanowisko NRL

Więcej: KS NRL