W rozporządzeniu czytamy m.in. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy korzystającego z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

Całość rozporządzenia tutaj.