Zmiany wprowadzone zostały zarządzeniem prezesa NFZ 104/2020/DSOZ z 8 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3 proc. dodatek nie dotyczy jednak:
1.
Należności ustalonej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696);

Chodzi o kwotę zaliczkową, o którą można się ubiegać przy zawieszeniu działalności, należność ta ustalana jest jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

2. Świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników medycznych w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

W uzasadnieniu do zarządzenia czytamy m.in. konieczne stało się ustanowienie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie świadczeniodawcom środków finansowych związanych z utrzymywaniem stanu gotowości do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Zmiana zapewnić ma przede wszystkim możliwość organizacji procesu udzielania świadczeń w sposób bezpieczny zarówno dla pacjentów, jak i personelu świadczeniodawców.

Nowy produkt rozliczeniowy to dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Opłata ta stanowić będzie 3 proc.  wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy. Powyższe rozwiązanie ma charakter powszechny bowiem dotyczy świadczeniodawców posiadających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

zarządzenie prezesa NFZ 104/2020/DSOZ 

załącznik