Ustawa (o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nie precyzuje kryteriów jakimi powinni się kierować kontrolujący przy ocenie działalności świadczeniodawcy-stomatologa. Ustawa skupia się natomiast na tym jakie działania bądź zaniechania dentystów mogą jej podlegać.

Dopiero zarządzenie prezesa NFZ z dnia nr 128/2017/DK z 21 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, że kontrole dokonywane przez NFZ są przeprowadzane pod względem „legalności, rzetelności i celowości”.

Legalność
Nie powinno wzbudzać żadnych wątpliwości co oznacza termin legalność. Chodzi o wykonywanie obowiązków zgodnie z przepisami prawa. Prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób sprzeczny z rozporządzeniem ministra zdrowia, bądź chociażby uchybienie obowiązkowi umieszczenia tablicy identyfikacyjnej z napisem „Narodowy Fundusz Zdrowia” może być uznane za wykonywanie umowy przez dentystę w sposób niezgodny z przepisami prawa, a więc z uchybieniem wymogowi legalności. Również uchybienie wymogom sanitarnym może być za takowe uznane w toku przeprowadzanej kontroli.

Co z kolei oznacza wymóg charakteryzowania się rzetelnością przy prowadzeniu gabinetu dentystycznego?

Rzetelność
Według ogólnie dostępnego słownika języka polskiego PWN, człowiek rzetelny to „wypełniający należycie swe obowiązki” lub „zgodny z prawdą, wiarygodny”. Opierając się na przykładzie prowadzenia dokumentacji medycznej, za nierzetelne będzie poczytywane prowadzenie dokumentacji w sposób niechlujny, niekompletny czy nawet nieczytelny.

Za nierzetelne może zostać także uznane nieterminowe aktualizowanie o nowy sprzęt czy personel potencjału (zasobów) stomatologa w Portalu Świadczeniodawcy. Niejednokrotnie trudne do jednoznacznego zdefiniowania okazuje się to czy konkretne uchybienie należy kwalifikować za uchybienie zasadom legalności, czy też rzetelności, jednak jest to w dużej mierze spór o charakterze teoretycznym.

Celowość
Nie powinno jednak budzić wątpliwości to co oznacza wykonywanie działalności w sposób celowy. Chodzi na przykład o prowadzenie działalności w sposób zgodny z tym, na co przeznacza środki fundusz. Jeżeli zatem stomatolog za środki publiczne (czyli te przekazywane przez NFZ) leczy osobę nieuprawnioną, wówczas może dojść do stwierdzenia niecelowości prowadzenia gabinetu w kontrolowanym zakresie.

 *** 
Michał Grabiec, partner w kancelarii GW Legal Grabiec & Wójcik, radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa medycznego. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów leczniczych i reprezentacją procesową w procesach medycznych.

Autor bloga blogoprawachpacjenta.com.pl i e-booka „Prawa pacjenta dla lekarzy". Wprowadził RODO w kilkunastu podmiotach z branży medycznej. Pełni funkcję inspektora ochrony danych w kilku szpitalach.