Nowym regulacjom, poza zasadami wykonywania czynności sprawdzających przez NFZ, podlegać będą także stosowane sankcje (w zakresie wskazanym w art. 61x ustawy o świadczeniach) oraz sposób dokumentowania czynności sprawdzających oraz poczynionych w ich wyniku ustaleń stanu faktycznego.

Nowe zarządzenie wprowadza także wzory dokumentów związanych z prowadzeniem kontroli oraz określa zadania jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie przeprowadzanych czynności sprawdzających.

W uzasadnieniu do zarządzenia czytamy:
Zarządzenie jest wynikiem określenia przez prawodawcę trybu umożliwiającego uproszczoną weryfikację danych - art. 61w i art. 61x ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami tej ustawy NFZ jest uprawniony do przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji stwierdzonego w wyniku analizy danych prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości i uzyskania, w trybie niebędącym kontrolą, wyjaśnień i dokumentów od świadczeniodawcy, osoby uprawnionej oraz od apteki.

Po dokonaniu weryfikacji tych wyjaśnień i dokumentów, w przypadku, gdy ustalony stan faktyczny nie będzie budził wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości związanych z realizacją umowy lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z ww. przepisów, NFZ jest obowiązany do zastosowania sankcji zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub z przepisami ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.).

W przypadku natomiast, gdy w wyniku wyjaśnień i analizy dokumentów sprawa nie zostanie wyjaśniona - NFZ może przeprowadzić w ww. podmiotach kontrolę.
Przedmiotowe zarządzenie reguluje kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań w NFZ związanych z przeprowadzaniem czynności sprawdzających.

Więcej: nfz.gov.pl